Run To Walk Again op 21 en 22 september 2019

 

De burgemeester heeft op 19 september 2019 de signaalgevers (*) gemachtigd voor het verzekeren van de veiligheid op de aangeduide plaatsen langsheen de omloop.

De burgemeester heeft op 16 september 2019 onderstaande politieverordening bij hoogdringendheid goedgekeurd

Op zaterdag 21 september 2019 van 12.30 uur tot 15 uur en op zondag 22 september 2019 van 10.30 uur tot I 3 uur is al het verkeer, uitgezonderd voertuigen van hulpdiensten, verboden in volgende straten of weggedeelten:

 • Oevelse dreef in het gedeelte tussen de toegang naar de Sportaterreinen en de Bosstraat
 • Bosstraat, in het gedeelte tussen de Oevelse dreef en Bijstraat
 • Bijstraat, in het gedeelte tussen de Bosstraat en de Torendreef
 • Torendreef in het gedeelte tussen de Bijstraat en de Oevelse dreef

Tijdens deze tijdstippen wordt in bovenvermelde straten of weggedeelten eveneens een parkeer- en stationeerverbod ingevoerd.

Op zaterdag 21 september 2019 van 12.30 uur tot 15 uur en op zondag 22 september 2019 van 10.30 uur tot I3 uur is al het verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, verboden in volgende straten of straatgedeelten:

 • Oevelse dreef in het gedeelte tussen Geneinde en de toegang naar de Sportaterreinen
 • Bosstraat, ¡n het gedeelte tussen de Leyse Hoevestraat en de Oevelse dreef
 • Bijstraat, in het gedeelte tussen Prior Backxlaan en Bosstraat
 • llsestraat, in het gedeelte tussen llse Velden en Bijstraat
 • Pottatenhuizen, in het gedeelte tussen Leemstraat en Torendreef
 • Hogekant, in het gedeelte tussen de Leemstraat en de Zwarte Heide
 • Zwarte Heide, in het gedeelte tussen Geneinde en de Torendreef

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, 11 meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter. Een afschrift van dit besluit zal gezonden worden aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, de politierechtbank te Turnhout, de brandweer, de politiezone Zuiderkempen en De Lijn Antwerpen. De politieverordening wordt op maandag 16 september 2019 bekendgemaakt op de website van gemeente Westerlo en ligt ter inzage voor het publiek in het bureel van de technische dienst, Boerenkrijglaan 61 te Westerlo. Deze politieverordening treedt in werking en wordt verplichtend vanaf vrijdag 20 september 2019.

 

De burgemeester heeft op 5 september 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan To Walk Again vzw voor de organisatie van de Estafetteloop die start op zaterdag 21 september 2019 om 9 uur in Sportacentrum en eindigt op zondag 22 september 2019 om 17 uur. De toelating is van toepassing voor:

 • het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering (art. 143 en volgende)
 • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
 • het uitdelen van flyers op 10 september 2019 (art. 220, art. 164 en volgende)
 • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)
 • het plaatsen van een tent in Geneinde 2 (art. 98 en volgende)

De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

 

Het college heeft op 19 augustus 2019 toelating gegeven aan To Walk Again vzw om elektronisch versterkte muziek te spelen in de openlucht op het terrein van Sportacentrum, gelegen Geneinde 2, 2260 Westerlo, tijdens het Run To Walk Again-evenement op zaterdag 21 september 2019 van 12 tot 24 uur en op zondag 22 september 2019 van 9 tot 17 uur, op voorwaarde dat het geluidsniveau LAeq 15 min kleiner is dan of gelijk is aan 93 dB(A). Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van de muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht. Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De meting dient te gebeuren op een representatieve meetplaats welke voor evenementen in de open lucht zich bevindt op 1/2 tot 2/3 van de afstand tussen het podium en het verste punt van de publieksruimte met een maximum van 70 m en centraal tussen de luidsprekers. De bepalingen opgenomen in artikel 5.32.2.2bis, §1, 2°, 3° van vlarem II, zijn onverminderd van toepassing.

 

Zie ook