Statuten gezondheidsraad


Goedgekeurd door de algemene vergadering van de gezondheidsraad op 10 december 1992 en gepubliceerd op deze website op 27 januari 2019.

Doel 

Artikel 1 

De gezondheidsraad heeft tot doel

 1. naar het gemeentebestuur toe: op eigen initiatief of op verzoek van het gemeentebestuur beleidsvoorbereidend advies geven op het vlak van gezondheid
 2. naar de gezondheidswerkers toe: de samenwerking bevorderen en de coördinatie verzorgen tussen de diverse instellingen, groeperingen en personen werkzaam in de gezondheidssector
 3. naar de bevolking toe: noden en behoeften inzake basisgezondheidszorg identificeren en inventariseren

De gezondheidsraad zal trachten voldoende informatie door te geven om overleg en participatie tot stand te brengen en te bevorderen, initiatieven te nemen en te steunen die de verbetering van de volksgezondheid beogen, volksgezondheid in de ruimste zin van het woord. Dit houdt in: lichamelijk welzijn, het geestelijk welzijn en het sociaal welzijn en de daarmee verband houdende problemen en verschijnselen.

Samenstelling gezondheidsraad

Artikel 2

De gezondheidsraad is samengesteld uit een algemene vergadering en een bestuur. Na de oprichting van de gezondheidsraad wordt, voor de eventuele uitbreiding van de algemene vergadering, een erkenningscommissie ingesteld.

Algemene vergadering 

Artikel 3 

De algemene vergadering is samengesteld uit stemgerechtigde leden, die alle in de gemeente woonachtig moeten zijn

 1. iedere persoon die werkzaam is in do gezondheidssector of elke vereniging, groepering of instantie die in de gemeente activiteiten ontplooit, die wil bijdragen tot de doelstellingen van deze raad kan toetreden
 2. de door de gemeenteraad aangeduide leden
 3. de leden die gecoöpteerd worden door de hierboven onder a) afgevaardigden. Zo kunnen door coöptatie deskundigen en belangstellenden opgenomen worden

Het aantal leden bedoeld onder b) en c) kan samen niet meer bedragen dan een vijfde van het aantal leden, bedoeld in a) van dit artikel. Alle leden van de gezondheidsraad zijn stemgerechtigd. Ieder lid mag slechts een vereniging vertegenwoordigen.
De gezondheidsraad mag, indien hij het nuttig acht, waarnemers opnemen die met raadgevende stem aan de werkzaamheden van de raad kunnen deelnemen. Ten einde de leden van de gemeenteraad bij de werkzaamheden van de gezondheidsraad te betrekken zullen deze leden op elke algemene vergadering uitgenodigd worden en zal hun een verslag van elke vergadering toegezonden worden.

Samenstelling algemene vergadering 

Artikel 4

Voor de samenstelling van de algemene vergadering gelden nog de volgende voorschriften:

 1. worden op hun vraag lid van de algemene vergadering, de afgevaardigde van de verenigingen die als plaatselijke afdeling zijn aangesloten bij een streek- of landelijke organisatie of een federatie die door het rijk, gemeenschap of provincie wordt gesubsidieerd, evenals de afgevaardigde van de andere plaatselijke organisatie waarvoor een recente erkennings- of subsidiëringsbeslissing van de rijks-, gemeenschaps-, provinciale of gemeentelijke overheid reeds werd bewezen, dat zij als georganiseerde vereniging instelling of dienst gezondheidsactiviteiten hebben uitgeoefend
 2. worden tevens lid van de algemene vergadering: alle personen die door de erkenningscommissie worden erkend als zijnde representatief voor het plaatselijk gezondheidswerk
 3. bovendien moet er bij de samenstelling van de algemene vergadering voor gezorgd worden dat zij representatief is voor het plaatselijk gezondheidswerk. De stemgerechtigde leden geen politiek mandaat uitoefenen, noch als ambtenaar belast zijn met een op het niveau van de gemeente of van de voogdijoverheid toezichthoudende overheidsfunctie over gezondheidsaangelegenheden.
 4. om een afgevaardigde te kunnen aanwijzen moeten de plaatselijke verenigingen, instellingen of diensten ook nog aan volgende voorwaarden voldoen. Zij moeten activiteiten uitoefenen die in overeenstemming zijn met artikel 1 van deze statuten. Hun zetel hebben in de gemeente. Door indienen van hun statuten, reglementen, samenstelling van het bestuur, opgave van het aantal leden of aangeslotenen en door het indienen van een werkingsverslag over het voorbije jaar laten blijken dat zij als georganiseerde vereniging, instelling of dienst in die periode regelmatig gezondheidsactiviteiten hebben uitgeoefend.
 5. de coöptatie van stemgerechtigde leden, bij toepassing van artikel 3 en van artikel 4, 3a van deze statuten kan gebeuren op grond van de bijzondere gezondheidsbevoegdheid van de betrokkenen, op grond van het ontbreken van een vertegenwoordiger van een of andere bevolkings- of leeftijdscategorie of van een bepaalde wijk of andere territoriale geleding van de gemeente
 6. de erkenningscommissie kan de erkenning van een vereniging, instelling of dienst intrekken wanneer deze gedurende drie opeenvolgende jaren niet meer beantwoordt aan de voorschriften van punt 4 van dit artikel

Lidmaatschap van de algemene vergadering

Artikel 5

Aan het mandaat van lid van de algemene vergadering komt een einde door:

 1. het ontslag uit de gezondheidsraad of uit de afvaardigende organisatie 
 2. de intrekking van de opdracht door de afvaardigende organisatie
 3. het aanvaarden van een politiek mandaat of van een toezichthoudende overheidsfunctie over gezondheidsaangelegenheden
 4. drie opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheden op de vergaderingen van de gezondheidsraad, algemene vergadering of bestuur
 5. het niet meer woonachtig zijn op het grondgebied van de gemeente
 6. de intrekking van de erkenning van de afvaardigende organisatie door de erkenningscommissie, of door het besluit van de erkenningscommissie van de onmogelijkheid, om een afgevaardigde te kunnen aanwijzen

Artikel 6

Als wordt vastgesteld dat aan het mandaat van een lid van de algemene vergadering een einde is gekomen, dient binnen de drie maanden zijn vervanger te worden voorzien. Als dit niet gebeurt, verval het lidmaatschap van deze vereniging, instelling of dienst en kan het alleen weer verkregen worden na het indienen van een nieuwe aanvraag bij de voorzitter. Een nieuwe aanvraag bij de voorzitter is ook vereist wanneer het mandaat is vervallen wegens schorsing of intrekking van de erkenning van de afvaardigende organisatie.

Bestuur

Artikel 7

De algemene vergadering kiest uit zijn stemgerechtigde leden, onder de voorgedragen kandidaten bij geheide stemming, een voorzitter, een ondervoorzitter en ten hoogste tien leden, die samen het bestuur vormen en het dagelijks beheer van de gezondheidsraad voeren. Het bestuur duidt onder zijn leden een penningmeester aan. In toepassing van artikel 6§3 van het decreet van 24 juli 1991 wordt het secretariaat waargenomen door de ambtenaar van de dienst welzijnszaken, aan te duiden door het college van burgemeester en schepenen. Eén uit hoofde van zijn ambt aangewezen lid van het college van burgemeester en schepenen woont de vergaderingen van het bestuur bij. De duur van de bestuursmandaten bedraagt normaal zes jaar, behoudens hernieuwing. De bestuursmandaten die worden toegekend na de goedkeuring van deze statuten lopen tot 31 december van het jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen zijn gehouden. De verkiezing van het nieuw bestuur dient te geschieden uiterlijk binnen de zes maanden volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad.

Commissies en werkgroepen

Artikel 8

De algemene vergadering kan secties per activiteiten of per wijk alsmede studiecommissies en werkgroepen oprichten voor het onderzoek van bepaalde aspecten van het gezondheidsbeleid ervan het gezondheidswerk.

Goedkeuring en wijziging statuten

Artikel 9

De algemene vergadering stelt de statuten en het huishoudelijk reglement van de gezondheidsraad vast. Het ontwerp van statuten en huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Het huishoudelijk reglement organiseert de werking van de algemene vergadering, van het bestuur, van de secties, studiecommissies en werkgroepen en van de erkenningscommissie en verder alles wat niet in de statuten is bepaald. De statuten en het huishoudelijk reglement worden goedgekeurd of gewijzigd bij gewone meerderheid van stemmen op een aanwezigheid van ten minste twee derde van de stemgerechtigde leden. Als er op de vergadering onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt binnen de veertien dagen een buitengewone vergadering bijeengeroepen met dezelfde dagorde, waarop geldig gestemd kan worden ongeacht het aantal aanwezigen.

Taak van de algemene vergadering 

Artikel 10

De algemene vergadering beslist over de adviezen aan het gemeentebestuur, over het werkprogramma en over alle belangrijke aangelegenheden die de goede werking van de gezondheidsraad mogelijk maken. Zij spreekt zich uit over de rekeningen van de raad van het afgelopen boekjaar, legt het budget voor het volgend jaar vast en aanvaardt het jaarlijks werkingsverslag.

Artikel 11

De kasgelden worden bewaard door de penningmeester. Acht dagen voor de algemene vergadering zien twee commissarissen, die door de vorige algemene vergadering werden aangewezen, de kasgelden en de rekeningen na. Zij brengen aan de algemene vergadering verslag uit.

Toezicht van en verhouding tot het gemeentebestuur 

Artikel 12

Jaarlijks legt de gezondheidsraad een afrekening over het voorbije werkjaar en een begroting voor het komende werkjaar ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen voor.

Artikel 13

De erkenning van de gezondheidsraad houdt in dat het gemeentebestuur 

 • een werkingstoelage verleent aan de gezondheidsraad 
 • een vergaderlokaal ter beschikking stelt 
 • overeenkomstig artikel 6§3 van het decreet van 24 juli 1991 administratieve hulp biedt inzonderheid voor het secretariaatswerk 
 • advies vraagt aan de gezondheidsraad inzake principiële materiële en financiële hulp aan de verenigingen inzake alle gezondheidsaangelegenheden zoals vermeld in artikel 1 van deze statuten
 • binnen een aanvaardbare termijn een gemotiveerd antwoord geeft wanneer de gezondheidsraad informatie of een advies vraagt 

Verhouding met andere gemeentelijke adviesraden 

Artikel 14

De gezondheidsraad zal een afgevaardigde van elke andere erkende gemeentelijke adviesraad als waarnemer opnemen in de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 4 van het decreet van14 juli 1991 zal er geregeld gezamenlijk overleg gepleegd worden tussen de erkende gemeentelijke adviesboten en zullen de verslagen onderling uitgewisseld worden.

Contact

Cultuur
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 92 00
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
Warning 15 augustus gesloten