Statuten milieuraad

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 februari 1992 en gewijzigd op 24 februari 2003, 30 juni 2003 en  15 december 2008.

Artikel 1

Deze statuten vervangen de vorige statuten van de milieuraad (MINA-raad) die werden goedgekeurd op 24 februari 2003. Deze nieuwe statuten gaan in de dag volgend op de goedkeuring ervan door de gemeenteraad.

Artikel 2 Advies, adviseren

De milieuraad is een belangrijke actor in het creëren van een draagvlak voor het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid, en in het stimuleren van het maatschappelijk debat met betrekking tot het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.

Specifiek dient de milieuraad:

 1. De gemeente te adviseren over aangelegenheden die te maken hebben met het gemeentelijk en intergemeentelijk beleid inzake leefmilieu, natuur en duurzame ontwikkeling hetzij op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad, hetzij op verzoek van de bevoegde schepen van leefmilieu, hetzij op eigen initiatief
 2. Daarnaast heeft de milieuraad het recht om op eigen initiatief over alle beleidsdossiers, waarvan zij vindt dat er milieu- en/of natuurbelangen in het geding zijn, advies uit te brengen aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen, hierna de gemeente genoemd.
 3. De milieuraad wordt in ieder geval om advies gevraagd: over de uitvoering die de gemeente geeft aan de samenwerkingsovereenkomst, bij het opstellen van een ontwerp van milieubeleidsplan en milieujaarprogramma, over de gemeentelijke begroting en begrotingswijziging voor milieu en natuur.
 4. De gemeente zal de adviesvragen steeds schriftelijk stellen. Deze adviesvragen bevatten de volgende gegevens:
  • een duidelijke omschrijving van de vraag
  • een vermelding van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de gemeente rekening moet houden
  • een vermelding van de uiterste datum van inlevering van het advies
  • tevens alle nodige informatie en documenten met betrekking tot de dossiers waarover een advies wordt gevraagd

De adviestermijn voor de adviesvragen bedraagt minimaal een maand. In onderling overleg kan hiervan afgeweken worden. Het advies, dat door de stemgerechtigde leden wordt gegeven, bevat, naast een duidelijk standpunt of een herformulering, een omstandige motivering. Het advies van de milieuraad maakt steeds deel uit van het desbetreffende dossier. De gemeente brengt de milieuraad binnen de drie maanden na de aflevering van het advies op de hoogte van het gevolg dat aan een advies werd
gegeven of zal gegeven worden. Als het niet gevolgd wordt, geeft de gemeente een motivering.

Artikel 3 Samenstelling

De milieuraad bestaat uit stemgerechtigde leden, niet-stemgerechtigde leden en waarnemers.

 1. stemgerechtigde leden
  De volgende instanties en/of organisaties worden uitgenodigd om als stemgerechtigd lid zitting te hebben in de milieuraad: de milieu- en natuurverenigingen, de jachtverenigingen, de onderwijsinstellingen, de sociaal-culturele organisaties en vormingsorganisaties, alsook beroepsgroepen en/of –organisaties. De stemgerechtigde leden moeten inwoners zijn van de gemeente. Het totale ledenaantal mag niet meer dan 40 effectieve leden bedragen en per organisatie geldt er één stem. Ten minste een derde van de milieuraad bestaat uit leden van een milieu- en natuurvereniging. Ook mannen en vrouwen zijn voor ten minste een derde vertegenwoordigd. De diverse geledingen dienen hier rekening mee te houden. Deze berekeningen geschieden op basis van het totaal aantal stemgerechtigde leden. De diverse geledingen zijn vrij om naast een effectief lid ook een plaatsvervangend lid aan te duiden die zijn plaats inneemt bij diens afwezigheid.
  De milieuraad kan inwoners op grond van criteria zoals deskundigheid, inzet of positieve interesse als stemgerechtigde leden coöpteren. De hierboven vermelde evenwichten mogen hierbij echter niet in het gedrang komen.
 2. niet-stemgerechtigde leden
  De niet-stemgerechtigde leden worden gerecruteerd uit groepen die niet als stemgerechtigd in de milieuraad vertegenwoordigd zijn. Daarnaast kunnen volgende personen als niet-stemgerechtigd lid deel uitmaken van de raad: de schepen(en), de gemeentelijke ambtenaren, politieke mandatarissen of een door elke fractie in de gemeenteraad aangewezen persoon.
  Niet-stemgerechtigde leden kunnen deelnemen aan de discussies. Deze personen kunnen geenszins drukken op het formuleren van het advies. De onafhankelijke werking van de milieuraad mag hierdoor niet in het gedrang komen. Het aantal niet-stemgerechtigde leden bedraagt maximaal de helft van het aantal stemgerechtigde leden.
 3. waarnemers
  De milieuraad kan zelf beslissen om waarnemers, op basis van deskundigheid uit te nodigen. De waarnemers kunnen deelnemen aan de discussies.
 4. voorzitter en ondervoorzitter
  De voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris worden door (maar niet noodzakelijk uit) de stemgerechtigde leden bij geheime stemming verkozen. Noch de burgemeester, noch de schepen, noch een vertegenwoordiger van een politieke fractie, noch een gemeentelijk ambtenaar kan voorzitter of ondervoorzitter worden van de milieuraad.

Artikel 4 Vaststelling samenstelling

Het college van burgemeester en schepenen stelt de lijst vast van de in artikel 3 bedoelde leden van de milieuraad en van hun plaatsvervangers.

Artikel 5 Duur mandaat

Het lidmaatschap loopt gelijk met de duur van het mandaat van de leden van de gemeenteraad. Aan het lidmaatschap kan vroegtijdig een einde komen door:

 • persoonlijk ontslag uit de milieuraad. Dit ontslag dient schriftelijk te worden meegedeeld aan de secretaris
 • bij de intrekking van de opdracht door de afgevaardigde organisatie
 • door drie opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheden op de vergaderingen van de milieuraad. Van het einde van het lidmaatschap wordt dan door de voorzitter melding gemaakt op de eerstvolgende vergadering en aan de organisatie zelf. Binnen de drie maanden nadat aan het mandaat een einde is gekomen, kan in zijn vervanging voorzien worden.

Artikel 6 Open milieuraad

De milieuraad kan vooraf vaststellen dat bepaalde vergaderingen van de milieuraad toegankelijk zijn voor iedere inwoner en daarvoor een algemene oproep lanceren. In dit geval spreken we van een “open” milieuraad of participatieraad. De inwoner die gebruik maakt van dit open karakter van de milieuraad, neemt deel aan de vergaderingen als niet-stemgerechtigd lid.

Artikel 7

De gemeente stimuleert de werking van de milieuraad door voldoende financiële, logistieke en educatieve ondersteuning te verlenen. Het budget is aangepast aan de taken die de gemeente aan de adviesraad opdraagt of de activiteiten die de milieuraad vrijwillig uitvoert.

Artikel 8

De milieuraad ressorteert onder de gemeente. Om de risico’s voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen te dekken zal de gemeente de nodige verzekeringspolissen afsluiten voor de leden en de medewerkers van de milieuraad.

Artikel 9

De milieuraad is slechts gemachtigd een wijziging aan de statuten voor te stellen wanneer het voorstel tot wijziging op de dagorde van de vergadering vermeld staat en 2/3 van de stemgerechtigde leden op de vergadering aanwezig zijn. Een wijziging kan slechts aan de gemeenteraad worden voorgesteld, wanneer ze werd goedgekeurd door 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden. Zijn 2/3 van de stemgerechtigde leden op de eerste vergadering niet aanwezig, dan kan een tweede vergadering minstens een week later bijeengeroepen worden. Deze kan beraadslagen, ongeacht het aantal leden.

Artikel 10

Bij huishoudelijk reglement worden de in deze statuten geregelde aspecten nader geregeld, evenals de niet in deze statuten voorziene aspecten. 

Contact

Milieu
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 91 70
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
Warning 15 augustus gesloten