Statuten seniorenraad

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 11 september 1972, gewijzigd op 21 december 1992 en op 2 februari 2009. 

Artikel 1 Doel

De adviesraad:

 • behandelt alle kwesties op gemeentelijk vlak die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks de ouderen aanbelangen
 • heeft een ombudsfunctie met betrekking tot alle problemen van ouderen in de gemeente
 • is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen omtrent aangelegenheden die ouderen aanbelangen. Er kan door de gemeente en het OCMW steeds advies gevraagd worden indien deze besturen van plan zijn een beslissing te nemen welke de ouderen aanbelangen. De agenda van de gemeente- en OCMW-raad zal aan de voorzitter verzonden worden
 • heeft tot taak het ouderenwerk en de bejaardenzorg te bevorderen, alsook de integratie van ouderen in de samenleving te bewerkstelligen
 • wil de samenwerking tussen de ouderenverenigingen bevorderen

Artikel 2 Samenstelling en vertegenwoordiging

De algemene vergadering van de adviesraad is als volgt samengesteld:

 1. Stemgerechtigde leden
  1. Effectieven
   De personen die aan de volgende 4 voorwaarden voldoen:
   een rust- of overlevingspensioen genieten of de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben en
   aangeduid zijn door een erkende plaatselijke ouderenvereniging die een actieve werking in de gemeente kan aantonen en
   geen politiek mandaat uitoefenen en
   op het grondgebied van de gemeente wonen.
   Hoogstens 2/3 van de stemgerechtigden mogen van hetzelfde geslacht zijn.
   Elke afdeling van een ouderenvereniging, heeft twee vertegenwoordigers met stemrecht in de algemene vergadering van de adviesraad.
  2. Plaatsvervangers
   De respectievelijke afdelingen duiden elk een vaste plaatsvervanger aan, die voldoet aan dezelfde vereisten, gesteld voor een effectief lid en die de afdeling op identieke wijze vertegenwoordigt bij afwezigheid van één van de effectieve leden.
 2. Niet-stemgerechtigde leden
  Deze zijn:
  de schepen die bevoegd is voor het ouderenbeleid
  een lid van het Vast Bureau van het OCMW
  een door het schepencollege aangeduide ambtenaar met de functie van secretaris-verslaggever

Artikel 3 Vertegenwoordigers

Elke afdeling beslist zelfstandig over de aanduiding als ook over de vervanging van zijn vertegenwoordigers en deelt deze beslissing schriftelijk mee aan de voorzitter van de adviesraad.

Artikel 4 Deskundigen

De adviesraad kan steeds deskundigen raadplegen. Deze kunnen op een bijeenkomst van de raad uitgenodigd worden, maar hebben geen stemrecht.

Artikel 5 Duur van het mandaat

Het mandaat van de stemgerechtigde leden geldt voor een periode, samenlopend met de legislatuur van de gemeenteraad, is onbezoldigd en kan vernieuwd worden. De adviesraad wordt ontbonden, samen met de gemeenteraad en wordt opnieuw samengesteld binnen de 6 maanden na de installatie van de gemeenteraad.

Artikel 6 Dagelijks bestuur

De adviesraad kiest onder zijn stemgerechtigde leden één voorzitter, twee medevoorzitters en een penningmeester. Beide geslachten moeten vertegenwoordigd zijn in deze 3 mandaten. Samen met de bevoegde schepen, het lid van het Vast Bureau van het OCMW, de secretaris en de penningmeester vormen zij het dagelijks bestuur met als opdracht de algemene vergaderingen voor te bereiden en de genomen beslissingen uit te voeren. De voorzitter en de medevoorzitters komen elk uit een andere erkende vereniging indien dit mogelijk is.

Artikel 7 Vergaderingen

De algemene vergadering van de adviesraad komt minstens 4 maal per jaar samen én telkens wanneer de voorzitter, het dagelijks bestuur of één van de afdelingen die in de adviesraad vertegenwoordigd is, hierom verzoekt. De agenda vermeldt alle punten, door het dagelijks bestuur vastgesteld of door de leden van de adviesraad schriftelijk ingediend. De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter, schriftelijk en minstens 8 dagen voor de vergadering. De uitnodiging vermeldt de plaats, datum en uur alsmede de agenda. Het dagelijks bestuur vergadert in principe maandelijks.

Artikel 8 Beraadslagingen

Om geldig te kunnen beraadslagen moet minstens de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Indien het vereiste aantal niet aanwezig is, kan de daaropvolgende vergadering over dezelfde agenda beslissen, ongeacht het aantal aanwezigen. De adviezen en voorstellen worden met een 2/3 meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen aangenomen. Er kan steeds een huishoudelijk reglement worden opgemaakt.

Artikel 9 Verslag, adviezen en voorstellen

De secretaris maakt een verslag van elke samenkomst. Dit verslag wordt verstuurd aan de leden van de adviesraad, aan de leden van het college van burgemeester en schepenen en aan het Vast Bureau van het OCMW. Adviezen en voorstellen worden eveneens overgemaakt aan hogervernoemde instanties. Indien het voorstel van advies van de raad niet of slechts ten dele wordt gevolgd, verbindt het gemeentebestuur en het OCMW zich ertoe haar beslissing schriftelijk te motiveren en dit binnen de 2 maanden nadat advies werd uitgebracht.

Artikel 10 Werkingskosten

De adviesraad beschikt over een eigen budget dat moet dienen om alle werkingskosten te dekken. De kasgelden worden bewaard door de penningmeester. Jaarlijks kijken twee commissarissen – leden van de adviesraad en aangeduid door de algemene vergadering van de adviesraad - de kasgelden en rekeningen na. Zij brengen verslag uit op de volgende algemene vergadering.

Artikel 11 Wijziging en goedkeuring statuten

Over het voorstel tot wijziging van de onderhavige statuten kan alleen beraadslaagd worden door de adviesraad wanneer het voorwerp van wijziging op de uitnodiging wordt vermeld. De goedkeuring dient met 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden te gebeuren. Indien de 2/3 niet bereikt wordt, zal de volgende vergadering, bij meerheid van stemmen, geldig kunnen beraadslagen op voorwaarde dat de agenda vermeldt dat het hier een twee oproeping betreft tot wijziging van de statuten. Het ontwerp van de statuten en eventueel het huishoudelijk reglement worden ter goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege en de gemeenteraad. Het Vast Bureau van het OCMW krijgt de wijziging ter kennisgeving. 

Contact

Cultuur
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 92 00
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
Warning 15 augustus gesloten