Statuten wereldraad

Artikel 1 Doel

De wereldraad heeft tot doel:

 1. Het gemeentebestuur adviseren en samen een beleidsvisie ontwikkelen inzake noord-zuidproblematieken. Dit houdt in
  1. Het voeren van een permanent bewustmakingsbeleid naar de gemeentelijke overheid, de bevolking, scholen en verenigingen
  2. De permanente vorming van de eigen leden
  3. Het steunen van Westerlonaren en projecten met Westerlonaren actief in de Derde Wereld
  4. Het steunen van en deelnemen aan activiteiten rond noord-zuidproblematieken, opgezet door de gemeente, andere groepen of verenigingen
 2. moties opstellen en richten naar overheden
 3. er voor zorgen dat de jaarlijkse 11.11.11-actie kan georganiseerd worden

Artikel 2 Samenstelling en lidmaatschap van de wereldraad

De wereldraad is samengesteld uit stemgerechtigde leden:

 1. de door plaatselijke verenigingen, diensten en instellingen aangewezen afgevaardigden, die zich omwille van hun betrokkenheid bij de noord-zuidproblematiek opgeven. Zij kunnen zich laten vervangen door hun stemgerechtigde plaatsvervanger; ieder lid mag slechts één vereniging vertegenwoordigen
 2. de personen die zich opgeven als lid omwille van hun betrokkenheid met de noord-zuidproblematiek
 3. leden door de gemeenteraad aangeduid
 4. door coöptatie kunnen deskundigen en belangstellenden opgenomen worden

De wereldraad mag, indien hij het nuttig acht, waarnemers opnemen die met raadgevende stem aan de werkzaamheden van de raad kunnen deelnemen.

Ten einde de leden van de gemeenteraad bij de werkzaamheden van de wereldraad te betrekken zullen deze leden op elke vergadering uitgenodigd worden en zal hen een verslag van elke vergadering toegezonden worden.

Artikel 3

Voor de samenstelling van de algemene vergadering gelden nog de volgende voorschriften

 1. worden op hun vraag lid van de algemene vergadering: de afgevaardigde van de vereniging die als plaatselijke afdeling is aangesloten bij een streek- of landelijke organisatie of een federatie die door het rijk, gemeenschap of provincie wordt gesubsidieerd, evenals de afgevaardigde van de andere plaatselijke organisatie waarvoor een recente erkennings- of subsidiëringbeslissing van de rijks-, gemeenschaps-, provinciale of gemeentelijke overheid reeds werd bewezen, dat zij als georganiseerde vereniging, instelling of dienst noord-zuidactiviteiten hebben uitgeoefend
 2. worden tevens lid van de algemene vergadering, de afgevaardigden van de andere plaatselijke verenigingen die door de algemene vergadering worden erkend als zijnde representatief voor het noord-zuidwerk
 3. bovendien moet er bij de samenstelling van de algemene vergadering voor gezorgd worden dat de stemgerechtigde leden geen politiek mandaat uitoefenen, noch als ambtenaar belast zijn met een op het niveau van de gemeente of van de voogdij-overheid toezichthoudende overheidsfunctie over derdewereldaangelegenheden
 4. om een afgevaardigde te kunnen aanwijzen, moeten de plaatselijke verenigingen, instellingen of diensten ook nog aan volgende voorwaarden voldoen:
  1. zij moeten activiteiten uitoefenen die in overeenstemming zijn met artikel 1 van deze statuten
  2. actief zijn in de gemeente Westerlo
  3. laten blijken dat zij als georganiseerde vereniging, instelling of dienst in die periode regelmatig noord-zuidactiviteiten hebben uitgeoefend
 5. de coöptatie van stemgerechtigde leden kan gebeuren op grond van de bijzondere bevoegdheid van de betrokkenen, op grond van het ontbreken van een vertegenwoordiger van één of andere bevolkings- of leeftijdscategorie of van een bepaalde wijk of andere territoriale geleding van de gemeente
 6. de algemene vergadering kan de erkenning van een vereniging, instelling of dienst intrekken wanneer deze gedurende drie opeenvolgende jaren niet meer beantwoordt aan de voorschriften van punt 4 van dit artikel.

Artikel 4

Aan het mandaat van een stemgerechtigd lid van de algemene vergadering komt een einde door:

 1. het ontslag uit de wereldraad of uit de afvaardigende organisatie
 2. de intrekking van de opdracht door de afvaardigende organisatie
 3. het aanvaarden van een politiek mandaat of van een toezichthoudende overheidsfunctie over noord-zuidaangelegenheden
 4. vijf opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheden op de vergaderingen van de wereldraad
 5. de intrekking van de erkenning van de afvaardigende organisatie

Artikel 5

Als wordt vastgesteld dat aan het mandaat van een lid van de algemene vergadering een einde is gekomen, dient binnen de drie maanden in zijn vervanging te worden voorzien. Als dit niet gebeurt, vervalt het lidmaatschap van deze vereniging, instelling of dienst en kan het alleen weer verkregen worden na het indienen van een nieuwe aanvraag bij de voorzitter.

Een nieuwe aanvraag bij de voorzitter is ook vereist wanneer het mandaat is vervallen wegens schorsing of intrekking van de erkenning van de afvaardigende organisatie.

Artikel 6 Bijzondere functies

De algemene vergadering kiest uit zijn stemgerechtigde leden, onder de voorgedragen kandidaten bij geheime stemming, een voorzitter.

De algemene vergadering duidt onder zijn leden een penningmeester aan.

Het secretariaat van de wereldraad wordt waargenomen door een ambtenaar van de dienst vrije tijd, aan te duiden door het college van burgemeester en schepenen.

Een uit hoofde van zijn ambt aangewezen lid van het college van burgemeester en schepenen woont de vergaderingen bij. 

De duur van de bestuursmandaten bedraagt normaal zes jaar, behoudens hernieuwing. De bestuursmandaten die worden toegekend na de goedkeuring van deze statuten lopen tot 31 december van het jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen zijn gehouden.

De verkiezing van het nieuw bestuur dient te geschieden uiterlijk binnen die zes maanden volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad.

Artikel 7 Werkgroepen

De wereldraad kan werkgroepen oprichten voor de organisatie van bepaalde activiteiten of voor het onderzoek van bepaalde aspecten van het derdewereldwerk.

Artikel 8 Goedkeuring en wijziging statuten

De algemene vergadering stelt het ontwerp van de statuten en het huishoudelijk reglement van de wereldraad op.

Het ontwerp van statuten en huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het huishoudelijk reglement organiseert de werking van de algemene vergadering en de werkgroepen en verder alles wat niet in de statuten is bepaald.

De statuten en het huishoudelijk reglement worden goedgekeurd of gewijzigd bij gewone meerderheid van stemmen op een aanwezigheid van ten minste twee derde van de stemgerechtigde leden.

Als er op de vergadering onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt binnen de veertien dagen een buitengewone vergadering bijeengeroepen met dezelfde dagorde, waarop geldig gestemd kan worden ongeacht het aantal aanwezigen.

Artikel 9 Taak van de algemene vergadering

De algemene vergadering beslist over de adviezen aan het gemeentebestuur, over het werkprogramma en over alle belangrijke aangelegenheden die de goede werking van de wereldraad mogelijk maken. Zij spreekt zich uit over de rekeningen van de raad van het afgelopen boekjaar, legt het budget voor het volgend jaar vast en aanvaardt het jaarlijks werkingsverslag.

Artikel 10

De kasgelden worden bewaard door de penningmeester. Hij/zij brengt 2 maal per jaar verslag uit over de kasgelden en de rekening.

Artikel 11 Toezicht van en verhouding tot het gemeentebestuur

Jaarlijks legt de wereldraad een afrekening over het voorbije werkjaar en een begroting voor het komende werkjaar ter kennisname aan het college van burgemeester en schepenen voor.

Artikel 12

De erkenning van de wereldraad houdt in dat het gemeentebestuur:

 1. een werkingstoelage verleent aan de wereldraad
 2. een vergaderlokaal ter beschikking stelt
 3. administratieve hulp biedt, met name voor het secretariaatswerk
 4. advies vraagt aan de wereldraad inzake principiële, materiële en financiële hulp aan de verenigingen, en inzake alle noord-zuidaangelegenheden zoals vermeld in artikel 1 van deze statuten
 5. binnen een termijn van twee maanden een gemotiveerd antwoord geeft, wanneer de wereldraad informatie of advies vraagt
 6. de raad erkent als inspraakorgaan voor de bevolking in verband met plaatselijke projecten, inzake ontwikkelingssamenwerking
 7. de raad vrij laat beslissen over haar eigen werkingsgelden en dit binnen de grenzen van de verleende begrotingsgelden en van haar eigen financiële middelen

Artikel 13 Verhouding met andere gemeentelijke adviesraden

De wereldraad kan een afgevaardigde van elke andere erkende gemeentelijke adviesraad als waarnemer opnemen in de algemene vergadering.

Artikel 14

Er zal geregeld gezamenlijk overleg gepleegd worden tussen de erkende adviesraden en de verslagen zullen onderling uitgewisseld worden.
 

Contact

Wereld
Bib Westerlo
Kasteelpark 5
2260 Westerlo
België
014 53 92 09
09:00 - 17:00
Na afspraak
09:00 - 17:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Warning 15 augustus gesloten