Subsidie voor jeugdwerking socioculturele verenigingen

Heeft je vereniging een jeugdwerking? Dan komt ze in aanmerking voor een subsidie. Aanvragen kan je tot 15 september binnenbrengen bij de cultuurdienst.

Beschrijving

Laatste aanpassing goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 juni 2020.

Artikel 1

Binnen de perken van de door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten van het meerjarenplan wordt een subsidie uitgekeerd aan erkende culturele en socioculturele verenigingen.

Artikel 2

Voor het toekennen van subsidies worden volgende voorwaarden aan culturele of socioculturele verenigingen opgelegd:

 • opgericht zijn door het privé-initiatief, zonder beroepsdoeleinden of winst- of handelsoogmerk
 • geleid worden door een bestuur, bestaande uit minimum 2 leden.
 • haar activiteiten hoofdzakelijk ontplooien op het grondgebied van de gemeente
 • erkend zijn door de gemeentelijke cultuurraad.

Artikel 3

De subsidiëring wordt uitsluitend toegekend voor de jeugdwerking van een culturele of socioculturele vereniging, dit wil zeggen verenigingen die een werking hebben met leden die op I januari van het werkingsjaar nog géén vijfentwintig jaar oud zijn. Enkel -25-jarige leden worden in aanmerking genomen om het basisbedrag te berekenen. De subsidie wordt berekend op basis van de werking tijdens het voorbije werkingsjaar. Een werkingsjaar loopt van 1 juli van het vorige kalenderjaar tot 30 juni in het kalenderjaar waarin de subsidies worden toegekend. Een vereniging die reeds geniet van subsidies van de gemeente Westerlo voor sportclubs of voor erkende jeugdwerkinitiatieven kan niet genieten van dit subsidiereglement en omgekeerd.

Artikel 4

De jeugdwerking van de verenigingen moet betrekking hebben op en veronderstelt:

 • het bieden van vormingsmogelijkheden voor de veelzijdige persoonsontwikkeling van de jeugd
 • de beoefening van sociaal-cultureel werk en vorming waarbij men de beoefenaars de kans geeft hun creatieve vermogens aan te wenden. Dit kan gebeuren door de beoefening in organisatorisch verband van alle expressievormen die behoren tot de gangbare kunstdisciplines,…
 • de jeugdwerking moet bovendien een intensief en actief karakter hebben.  Vijftig procent van de tijdsbesteding wordt gebruikt voor de opleiding van de jongeren en met als resultaat van de opleiding een of meer naar publiek gerichte optredens
 • opleidingen gegeven in het kader van erkend en gesubsidieerd of als buitenschoolse activiteit komen niet in aanmerking, evenmin als de activiteiten van levensbeschouwelijke en politieke groeperingen.

Artikel 5

Aanvragen tot subsidies dienen minstens volgende gegevens te bevatten: 

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier per vereniging. Subgroepen of afdelingen kunnen geen aparte aanvraag indienen
 • de nodige bewijsstukken waaronder een recente lijst met het aantal jongeren dat aangesloten is bij de vereniging (lijst te bekomen via de overkoepelende federatie of een document dat door de gemeente kan gecontroleerd worden)
 • een bewijs van verzekering voor enerzijds burgerlijke aansprakelijkheid van de leden en anderzijds de gevolgen van persoonlijke ongevallen tijdens het uitvoeren van haar activiteiten.

Artikel 6

De aanvraag tot subsidiëring wordt ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op de daartoe bestemde aanvraagformulieren. Elke aanvraag tot subsidiëring is voorzien van alle nodige ondertekende documenten en bijlagen. Het indienen van het subsidiedossier dient te gebeuren ten laatste op 15 september van het kalenderjaar volgend op het werkingsjaar van de aanvraag. De subsidies worden toegekend op basis van de gegevens van 1 juli van het vorige kalenderjaar tot 30 juni van het jaar van indiening. Laattijdige ingediende aanvragen worden niet meer in aanmerking genomen.

Artikel 7

De subsidie omvat:

 • een basissubsidie van 400 euro voor elke culturele of socioculturele vereniging met jeugdwerking die aan hogervermelde voorwaarden voldoet op voorwaarde dat het totaal bedrag van alle toekenningen samen niet hoger is dan het goedgekeurde krediet in het meerjarenplan. Is het krediet onvoldoende, dan worden de subsidies pro rata verdeeld over de verenigingen wiens aanvraag voldoen aan de voorwaarden
 • het resterende krediet wordt verdeeld als werkingssubsidie onder de verenigingen die aan de gestelde eisen voldoen en die minimum 5 jeugdleden hebben op basis van het aantal – 25 jarigen.

Artikel 8

De gemeente stelt alles in het werk om de uitbetaling van de subsidies aan culturele of socioculturele verenigingen uit te voeren voor 31 december van het jaar van de aanvraag. Laattijdige uitbetaling geeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 9

Dit reglement vervangt het reglement dat in werking is getreden op 1 januari 2009 en treedt in werking op 23 juni 2020. De eerste subsidieaanvragen hebben betrekking op het werkingsjaar juli 2019 tot en juni 2020. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Cultuur
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 92 00
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak