Reglement renteloze leningen aan verenigingen

Verenigingen kunnen renteloze leningen krijgen voor investeringen in hun infrastructuur.

Reglement renteloze leningen aan verenigingen

goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 maart 2004

Artikel 1 Algemene bepalingen

Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten, kan de gemeente aan verenigingen een renteloze lening toestaan volgens de normen en voorwaarden die in dit reglement worden vastgesteld.

Artikel 2§1

Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van een renteloze lening, moeten de verenigingen aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De zetel van de vereniging moet in Westerlo gevestigd zijn.
 • De vereniging moet rechtspersoonlijkheid bezitten.
 • De vereniging moet aangesloten zijn bij een van de adviesraden van de gemeente.
 • De vereniging moet aanvaarden om binnen de bepalingen van dit reglement, verantwoording af te leggen ten aanzien van het gemeentebestuur over de aanwending van de renteloze lening.
 • De vereniging moet het maatschappelijke doel, zoals vastgesteld in haar statuten, op actieve wijze uitvoeren en de vereniging moet minstens reeds vijf jaar voorafgaand aan haar aanvraag actief zijn in Westerlo.
 • De vereniging moet aanvaarden om te voorzien in een tegenprestatie voor de inwoners van Westerlo.
 • De vereniging moet voorzien in een borgstelling, zoals bepaald in de artikelen 14-16 van dit reglement.

Artikel 2§2

Verenigingen die een lening willen aanvragen voor een gezamenlijke accommodatie, moeten elk voor zich voldoen aan de voormelde voorwaarden.

Artikel 3

De renteloze leningen kunnen alleen toegestaan worden voor investeringen in onroerende goederen op het grondgebied van de gemeente Westerlo en die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van de activiteiten die behoren tot de normale werking van de vereniging. De investeringen kunnen uitsluitend betrekking hebben op:

 • De aankoop van gronden en/of gebouwen nodig voor het uitbouwen van de nodige accommodatie.
 • Het bouwen van een nieuwe accommodatie.
 • Het verbouwen, aanpassen, inrichten of herinrichten van een bestaand gebouw teneinde het geschikt(er) te maken voor de werking van de vereniging.
 • De aankoop van de nodige bouwmaterialen voor het uitvoeren in eigen beheer van dergelijke bouw- of verbouwingswerken.

Artikel 4

Bij toekenning van een renteloze lening aan een vereniging, wordt een overeenkomst afgesloten tussen de gemeente Westerlo en de vereniging waarin alle modaliteiten met betrekking tot de renteloze lening worden opgenomen.

Artikel 5§1 Procedure

De aanvraag moet schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen voor 1 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin men over de gelden wenst te beschikken, tenzij er op het lopende jaar nog voldoende kredieten beschikbaar zijn.

Artikel 5§2

Elk aanvraagdossier bestaat minstens uit:

 • het werkingsverslag van de vereniging van het jaar voorafgaand aan de aanvraag
 • het financiële verslag (balans en resultaatrekening) van het boekjaar voorafgaand aan de aanvraag en de begroting voor de eerstkomende 3 jaar
 • een afschrift van de laatste publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad
 • een afschrift van de laatste publicatie van de lijst van beheerders in het Belgisch Staatsblad
 • een voorstelling van het project waarvoor een renteloze lening wordt aangevraagd
 • een financiële raming van het project waarvoor de lening wordt aangevraagd
 • een overzicht van de geraamde inkomsten (premies, subsidies, eigen inkomsten en/of middelen,…) ter financiering van het project

Artikel 5§3

Bijkomende stukken op het ogenblik van uitvoering van de werken:

 • de nodige uitvoeringsplannen (grondplan, situatieschets,…)
 • het bewijs dat de werken voldoen aan de stedenbouwkundige voorschriften
 • een eigendomstitel van of titel van het zakelijk recht op (erfpachtrecht, recht van opstal, vruchtgebruik, …) het onroerend goed
 • indien de vereniging het onroerend goed huurt of ter beschikking gesteld krijgt, de schriftelijke verbintenis van de eigenaar (of houder van het zakelijk recht) dat het onroerend goed gedurende de looptijd van de contractuele terugbetalingstermijn ter beschikking zal blijven van de aanvrager
 • facturen of andere stavingdocumenten ter waarde van het ontleende bedrag

Artikel 5§4

Ter beoordeling van het project kan het college van burgemeester en schepenen bijkomende informatie en/of documenten aanvragen.

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen rangschikt de leningsaanvragen volgens dringende noodzakelijkheid en binnen de perken van het door de gemeente voorziene fonds.

Artikel 7§1

De aanvrager verbindt er zich toe het ontleende bedrag uitsluitend aan te wenden voor het project waarvoor de lening wordt aangevraagd.

Artikel 7§2

Conform de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, heeft het gemeentebestuur recht op informatie en financiële controle over de begroting en de rekening van de aanvrager. Het gemeentebestuur heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de renteloze lening te controleren. De aanvrager verbindt er zich toe om de bewijsstukken van aanwending van de renteloze lening voor te leggen op eenvoudig verzoek van het gemeentebestuur.

Artikel 7§3

Elke met de bestemming strijdige aanwending van de renteloze lening (of van een gedeelte ervan) heeft van rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid van het totale ontleende bedrag tot gevolg, vermeerderd met de rente aan de wettelijke intrestvoet op het totale ontleende bedrag vanaf de uitbetalingdatum.

Artikel 7§4

In geval van uitbetaling van de lening in schijven (artikel 9) heeft het met de bestemming strijdige gebruik van de eerste schijf bovendien tot gevolg dat de volgende schijf niet wordt uitbetaald, en dit onverminderd de onmiddellijke opeisbaarheid van de eerste schijf van de lening.

Artikel 8

Het bedrag van de renteloze lening kan maximaal 60 % bedragen van de totale geplande investering (inclusief btw), met een maximum van 500.000 euro per lening en dit binnen de perken van het door de gemeente voorziene fonds.

Artikel 9§1

De uitbetaling van de lening verloopt in 3 schijven, op basis van ingediende facturen of andere stavingdocumenten.

De eerste schijf van het toegekende bedrag wordt betaald na voorlegging aan het gemeentebestuur van de in artikel 14-16 vermelde borgstelling.

De tweede schijf en derde schijf van het toegekende bedrag worden betaald binnen de 60 dagen na goedkeuring door het college van de bewijzen van de volledige aanwending van de voorgaande schijf.

Artikel 9§2

De bewijzen van de volledige aanwending van de eerste schijf dienen voorgelegd te worden binnen een termijn die vastgelegd wordt in de leningovereenkomst. Die termijn kan niet langer zijn dan 2 jaar, en gaat in de dag na de uitbetaling van de eerste schijf. Het niet tijdig voorleggen van de bewijzen van de volledige aanwending van de eerste schijf aan het gemeentebestuur heeft van rechtswege tot gevolg dat de aanvrager het recht op de tweede schijf verliest, en dit onverminderd de regeling voorzien in artikel 7.

Artikel 10§1

De lening wordt in gelijke schijven terugbetaald via jaarlijkse aflossingen.

Artikel 10§2

De periode van terugbetaling bedraagt maximum 15 jaar.

Artikel 10§3

De eerste aflossing moet gebeuren voor 1 februari van het tweede kalenderjaar dat volgt op de uitbetaling van de eerste schijf.

Artikel 11§1

Bij laattijdige terugbetaling van de jaarlijkse aflossing wordt vanaf de 9de dag na de vervaldag de wettelijke intrest aangerekend op het verschuldigde bedrag.

Artikel 11§2

Het gemeentebestuur stelt de aanvrager bij laattijdige terugbetaling van de jaarlijkse aflossing aangetekend in gebreke.

Artikel 11§3

Het niet betalen van de jaarlijkse aflossing binnen de 30 dagen na postdatum van de aangetekende ingebrekestelling heeft van rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid van het totale ontleende bedrag (verminderd met de reeds terugbetaalde aflossingen) tot gevolg, vermeerderd met de wettelijke intrest op dit bedrag, te rekenen vanaf de postdatum van de aangetekende
ingebrekestelling.

Artikel 12

Alle wettelijke vergunningen, keuringen, toelatingen e.d. moeten aangevraagd worden door de aanvrager. Registraties, taksen, administratiekosten, kosten van borgstelling en dergelijke zijn ten laste van de aanvrager.

Artikel 13§1

Eenzelfde vereniging kan slechts één leningsaanvraag lopende hebben.

Artikel 13§2

Voor eenzelfde vereniging of voor eenzelfde accommodatie kunnen er nooit voor meer dan 500.000 euro aan nog terug te betalen renteloze leningen open staan bij de gemeente.

Artikel 14

De borg kan gesteld worden in een van de volgende vormen:

 • persoonlijke, hoofdelijke borgstelling
 • hypothecaire borgstelling bij middel van een notariële akte of een hypothecair mandaat

Het bestaan of toekennen van een recht van natrekking in het voordeel van de gemeente, voorzover de waarde van de accommodatie de toegekende lening dekt. Indien hierover betwisting
ontstaat, wordt in onderling overleg tussen de partijen een deskundige aangesteld.

Artikel 15§1

De borgstellers waarborgen tegenover de gemeente Westerlo de naleving van alle in de leningsovereenkomst aangegane financiële verbintenissen van de ontlener(s).

Artikel 15§2

Zij doen hierbij uitdrukkelijk afstand van het voorrecht van uitwinning en van het voorrecht van schuldsplitsing tegenover de ontlener(s), de vereniging die zij voorhouden te vertegenwoordigen, als tegen haar wettelijke of feitelijke bestuurder(s).

Artikel 16§1

Indien de vereniging een lening aanvraagt voor de oprichting van een accommodatie op het onroerend goed waarvan een derde eigenaar is, moet de vereniging voorzien in een persoonlijke borgstelling. Bij beëindiging van de overeenkomst tussen de derde en de vereniging, kan de derde, op basis van het recht van natrekking, beslissen de accommodatie te behouden. In dat geval moet de vereniging voorzien in een vergoeding voor de gemeente. Deze vergoeding is gelijk aan de rente aan de wettelijke intrestvoet op het totale ontleende bedrag. 

Artikel 16§2

Indien de vereniging een lening aanvraagt voor de oprichting van een accommodatie op het onroerend goed waarvan de vereniging eigenaar is, wordt een hypothecaire borgstelling of hypothecair mandaat ten voordele van de gemeente voorzien.

Artikel 16§3

Indien de vereniging een lening aanvraagt voor de oprichting van een accommodatie op een onroerend goed waarvan de gemeente Westerlo eigenaar is, is reeds of wordt een recht van opstal of een recht van erfpacht toegekend aan de vereniging, inclusief een recht van natrekking in het voordeel van de gemeente.

Artikel 17 Slotbepaling

Dit reglement treedt in werking op 1 april 2004.

Artikel 18 Overgangsbepaling

De leningsaanvragen voor dit jaar, zoals bedoeld in artikel 5, moeten schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen voor 1 juni 2004.

Financiën
Gemeentehuis verdieping 2
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 91 80
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak