Subsidie voor erkende jeugdwerkinitiatieven

De gemeente geeft elk jaar subsidies aan alle erkende jeugdwerkinitiatieven. Er is 37 600 euro aan subsidies te verdelen. De aanvragen moeten voor 15 november binnengebracht worden. Begin december vindt de symbolische overhandiging van de cheques plaats.

Beschrijving

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1

Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het gemeentelijke budget, kunnen aan de door het college van burgemeester en schepenen erkende jeugdwerkinitiatieven subsidies verleend worden volgens de normen en voorwaarden die in dit reglement worden vastgelegd.

Artikel 2

Onder jeugdwerkinitiatieven wordt het volgende verstaan: groepsgerichte sociaalculturele initiatieven met kinderen en jongeren van 6 tot 30 jaar in de vrije tijd en onder educatieve begeleiding. De initiatieven dienen minimaal één van volgende functies te vervullen:

 • ontmoeting
 • spel
 • creatieve activiteiten of amateuristische kunstbeoefening
 • vormingsactiviteiten
 • kadervorming
 • dienstverlening
 • werken aan maatschappelijke en politieke veranderingen

Artikel 3

Om erkend te worden moet het jeugdwerkinitiatief daarenboven aan de volgende voorwaarden voldoen

 • gevestigd zijn in Westerlo
 • organisatie zonder winstoogmerk zijn
 • een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten hebben
 • minimaal 1 jaar werking kunnen aantonen
 • geleid worden door een bestuur, waarvan de meerderheid jonger is dan 30 jaar
 • geen onderafdeling zijn van een andere plaatselijke vereniging
 • minstens 15 activiteiten kunnen voorleggen waarvan geen enkele een fuif, een feestje in het algemeen of een cantus mag zijn
 • jaarlijks een erkenningsaanvraag doen

Artikel 4

De onderlinge verdeling tussen verschillende subsidieposten is als volgt:

 • Werkingstoelage: 62%
 • Kadervorming: 5%
 • Infrastructuur: 16%
 • Veiligheid van lokalen: 7%
 • Projectsubsidie: 5%
 • Culturele Manifestaties of fuiven met security: 4%
 • Promotievoering: 1%

Artikel 5

Indien de kredieten voorzien in het gemeentelijke budget niet volstaan om aan al de aanvragen te voldoen, dan zal het beschikbare bedrag onder de aanvragers evenredig tot de aanvragen verdeeld worden. Als in de verdeling, voorzien in het subsidiereglement, bepaalde onderverdelingen niet volstaan om aan al de aanvragen te voldoen dan zal ook hier het toe te wijzen bedrag evenredig tot de aanvragen verminderd worden.

Artikel 6

Indien er bij de verdeling van de kredieten bij sommige onderdelen overschotten zijn, dan zullen de overschotten gebruikt worden om de onderdelen met tekorten aan te vullen. Indien er na deze verdeling nog overschotten zijn, dan worden die toegevoegd aan de werkingstoelage.

Artikel 7

Bewijzen die moeten voorgelegd worden om aanspraak te maken op subsidies moeten uiterlijk op 15 november van het lopende kalenderjaar voorgelegd worden, tenzij anders vermeld. Bewijzen die toekomen na 15 november of die handelen over de periode na 15 november van het lopende kalenderjaar zullen in aanmerking genomen worden voor de subsidieverdeling van het volgende kalenderjaar.

Artikel 8

De erkenning kan door het college worden ingetrokken indien het jeugdwerkinitiatief niet meer voldoet aan de algemene bepalingen van dit reglement. De intrekking van erkenning heeft het verlies van het recht op subsidies tot gevolg.

Artikel 9

Dit reglement gaat in op 1 januari 2016.

Hoofdstuk 2 Werkingstoelage voor jeugdwerkinitiatieven

Artikel 10

Erkende jeugdwerkinitiatieven krijgen een werkingstoelage die berekend wordt op volgende wijze: elk jeugdwerkinitiatief krijgt een forfait van 500 euro, de rest van het voorziene bedrag wordt verdeeld volgens vier criteria: 50% voor het aantal leden, 25% voor het aantal overnachtingen en het aantal leden mee op kamp, 5% voor het aantal deelnames aan vergaderingen of vormende activiteiten van de jeugdraad en 20% voor het aantal leiding met een brevet animator of EHBO. Personen met een pedagogisch diploma of die minstens 4 jaar leid(st)er zijn van een jeugdbeweging worden gelijkgesteld aan mensen met een brevet animator.

Artikel 11

Omdat er voor jeugdhuiswerkingen geen berekening volgens de genoemde criteria mogelijk is, wordt hun werkingstoelage anders berekend. Zij ontvangen een werkingstoelage ter waarde van 10% van het voorziene bedrag voor dit hoofdstuk. Voorwaarde is wel dat het betreffende jeugdhuis erkend is door de Vlaamse Federatie van Jeugdhuizen.

Artikel 12

Ook de gewestwerkingen van in Westerlo gevestigde jeugdverenigingen zullen jaarlijks forfaitaire werkingstoelage ontvangen van 500 euro indien zij voldoen aan alle erkenningsvoorwaarden en minstens 25% van hun leden mensen uit Westerlo zijn.

Artikel 13

Indien er geen erkenningsaanvraag gebeurd is voor 1 april dan heeft het jeugdwerkinitiatief geen recht op het forfait (500 euro). Indien er voor 1 september nog steeds geen erkenningsaanvraag gebeurd is, dan heeft het jeugdwerkinitiatief geen recht op een werkingstoelage. Indien er een erkenningsaanvraag gebeurt tussen 1 september en 15 november van het lopende jaar, dan kan het jeugdwerkinitiatief enkel nog genieten van de andere subsidies voorzien in het jeugdwerkbeleidsplan indien de vereniging daarvoor de nodige bewijzen instuurt.

Artikel 14

Het jaarforfait wordt na 1 mei uitbetaald. De resterende werkingstoelage wordt na 15 november berekend en uitbetaald.

Hoofdstuk 3 Kadervorming

Artikel 15

Kadervorming moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • een minimum duur hebben van 4 uur werkelijke vorming
 • een in Vlaanderen erkende cursus zijn
 • de deelnemer moet minimum 16 jaar en lid van een erkend jeugdwerkinitiatief in de gemeente zijn
 • aansluiten bij de werking van het jeugdwerkinitiatief waarvan de deelnemer lid is

Artikel 16

Het is voldoende om een deelnamebewijs in te sturen op voorwaarde dat het bewijs volgende gegevens bevat:

 • naam en adres van de cursist
 • naam van het jeugdwerkinitiatief waarvan de cursist lid is
 • plaats, datum en aard van de gevolgde cursus
 • naam de organiserende instantie
 • bedrag van de betaalde deelnameprijs

Als niet alle gegevens op het deelnamebewijs staan, dan kan een bijkomend formulier ingevuld worden. Dit formulier is te verkrijgen op de jeugddienst.

Artikel 17

Indien voldaan is aan de voorwaarden opgesomd in artikel 15 en 16, dan wordt per deelnemer 100% van de kosten voor deelname aan kadervorming aan het jeugdwerkinitiatief betaald, op voorwaarde dat het bedrag van de subsidiepot toereikend is.

Artikel 18

De subsidie voor kadervorming zal na 15 november berekend en uitbetaald worden.

Hoofdstuk 4 Projectsubsidie

Artikel 19

Erkende jeugdwerkinitiatieven die een vernieuwend project op poten zetten kunnen hiervoor een subsidie ontvangen.

Artikel 20

De algemene vergadering van de jeugdraad adviseert aan het college van burgemeester na een bespreking van het ingediende project of het project voor een subsidie in aanmerking komt. Een nieuw project kan maximaal 2 jaar na elkaar gesubsidieerd worden.

Artikel 21

Het project wordt uiterlijk 8 weken voor de uitvoeringsdatum aangekondigd aan de jeugdraad via de formulieren die verkrijgbaar zijn op de jeugddienst.

Artikel 22

Op basis van de gegevens op het aanvraagformulier stelt het college van burgemeester en schepenen, op advies van de algemene vergadering van de jeugdraad, een minimum en een maximum subsidie vast.

Artikel 23

Uiterlijk op 15 november wordt er een financieel overzicht van het totale project aan de jeugddienst bezorgd. Indien het project winstgevend was, wordt maximaal de minimumsubsidie uitgekeerd. Indien het project verliesmakend is, wordt het verlies aangevuld. Er wordt maximaal de maximaal toegekende subsidie uitgekeerd.

Artikel 24

De projectsubsidie zal na 15 november berekend en uitbetaald worden.

Hoofdstuk 5 Infrastructuur

Artikel 25

Erkende jeugdwerkinitiatieven die hun lokalen verbouwen, herstellingswerken aan hun lokalen of noodzakelijke onderhoudswerken uitvoeren kunnen hiervoor gesubsidieerd worden. Verfraaiingswerken aan de lokalen komen niet in aanmerking.

Artikel 26

Om in aanmerking te komen voor subsidies moeten de werken vooraf gemeld worden aan het gemeentebestuur, zodat een eventuele controle uitgevoerd kan worden. Er moet eveneens een foto voor de werken en na de werken genomen worden en aan het gemeentebestuur bezorgd worden.

Artikel 27

Om tot betaling van de subsidie over te gaan moeten de betalingsbewijzen aan het gemeentebestuur overgemaakt worden.

Artikel 28

Verenigingen kunnen per kalenderjaar maximum 50% van het voor dit hoofdstuk voorziene bedrag ontvangen. Dit maximum vervalt als het krediet voorzien voor infrastructuur niet opgebruikt is.

Artikel 29

Deze subsidies zullen na 15 november berekend en uitbetaald worden.

Hoofdstuk 6 Veiligheid van de lokalen

Artikel 30

Erkende jeugdwerkinitiatieven die hun lokalen verbouwen, herstellingswerken uitvoeren of aankopen doen om de veiligheid van hun lokalen te verhogen of materiaal aankopen om de veiligheid van personen te verhogen, kunnen hiervoor gesubsidieerd worden. Ook de aankoop van EHBO-materiaal valt onder deze subsidiepost.

Artikel 31

Om tot betaling van de subsidie over te gaan moeten de betalingsbewijzen aan het gemeentebestuur overgemaakt worden. Om de aanvragen voor de subsidiëring van de aankoop van EHBO-materiaal te beoordelen, zal een lijst met de inhoud van een EHBO-koffer geraadpleegd worden. Deze lijst wordt jaarlijks herzien door iemand van het Rode Kruis.

Artikel 32

Deze subsidies zullen na 15 november berekend en uitbetaald worden.

Hoofdstuk 7 Culturele manifestaties - Fuiven met security

Artikel 33

Op vertoon van de met de optredende artiest(en) afgesloten contract(en) kan een subsidie van maximum 50 % van het honorarium bekomen worden. Een fuif wordt niet beschouwd als culturele manifestatie, een discobar wordt niet in aanmerking genomen.

Artikel 34

Op vertoon van het met de security-firma afgesloten contract kan een subsidie van maximum 50 % van het gefactureerd bedrag bekomen worden. Deze security kan ingehuurd zijn voor een culturele manifestatie of een fuif.

Artikel 35

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, moet de aanvrager aantonen dat hij tijdens het evenement rekening gehouden heeft met de wetgeving rond het schenken van alcohol. Tijdens het evenement wordt er geen alcohol geserveerd aan -16-jarigen en geen sterke drank aan -18-jarigen.

Artikel 36

Een erkend jeugdwerkinitiatief kan slechts één aanvraag per kalenderjaar indienen, of voor het honorarium van artiesten of voor security. De aanvraag kan meerdere contracten bevatten, maar slechts over één dag gaan.

Artikel 37

Deze subsidies zullen na 15 november berekend en uitbetaald worden.

Hoofdstuk 8 Promotievoering

Artikel 38

De financiële lasten van jeugdwerkinitiatieven voor de bekendmaking van activiteiten die niet enkel winst nastreven bij een breder publiek dan enkel leden, kunnen gesubsidieerd worden. Fuiven, eetfestijnen,… zijn dus uitgesloten.

Artikel 39

Om tot betaling van de subsidie over te gaan moeten de betalingsbewijzen aan het gemeentebestuur overgemaakt worden.

Artikel 40

Deze subsidies zullen na 15 november berekend en uitbetaald worden.

Jeugddienst
Sportpark De Beeltjens
Kasteelpark 6
2260 Westerlo
België
014 53 92 07
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak