Terrasvergunning aanvragen

Horecazaken die een terras willen plaatsen op het openbaar domein voor hun café of restaurant (zomer en winter) hebben daarvoor een terrasvergunning nodig. Die vergunning kan je aanvragen bij de dienst lokale economie. De aanvraag wordt onderzocht door de betrokken gemeente- en politiediensten. Latere vergunningen worden automatisch verleend. Voor terrassen op privédomein is zo'n vergunning niet nodig. Mogelijk heb je daarvoor wel een omgevingsvergunning voor nodig.

In artikels 115 tot 122 van de politiecodex staan de algemene regels waaraan terrassen op het openbaar domein moeten voldoen. Het terras moet ook aan een aantal normen voldoen inzake verkeersveiligheid. De normen waarover in de politiecodex sprake is zijn verder uitgewerkt in de toekenningsregels.

Uit de politiecodex

Artikel 115

Behoudens vergunning van de burgemeester is het verboden terrassen en schuttingen in welke vorm dan ook op het openbaar domein te plaatsen.

Artikel 116

De terrassen en schuttingen mogen slechts die oppervlakte innemen bepaald in de vergunning, en ze moeten steeds voldoen aan de opgelegde normen.

Artikel 117

Tenzij anders bepaald in de vergunning, moeten de terrassen en schuttingen tegen de rooilijn geplaatst worden over een breedte die niet meer bedraagt dan de breedte van de handelszaak. Mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de bewoner(s) van het aanpalend pand, kan de vergunning hiertoe uitgebreid worden tijdens beperkte perioden bepaald door de burgemeester.

Artikel 118

De uitsprong over het voetpad of over de openbare weg wordt voor ieder geval afzonderlijk bepaald door de burgemeester in functie van de voetpad-, plein- of straatbreedte en de drukte van het voetgangersverkeer. Een vrije breedte van minimum 1,5 meter moet openblijven voor de voetgangers. In bijzondere gevallen kan de burgemeester afwijking verlenen van de maximum toegelaten breedte en van de uitsprong over de openbare weg.

Artikel 119

De terrassen en schuttingen moeten zorgvuldig onderhouden worden.

Artikel 120

De terrassen en schuttingen die in strijd met de vergunning zijn geplaatst of die zonder de vereiste vergunning zijn geplaatst moeten op het eerste verzoek van de politie of van een gemachtigde ambtenaar verwijderd worden. Als op dat verzoek niet ingegaan wordt, kan ambtshalve worden overgegaan tot de verwijdering ervan, op kosten en risico van de overtreder.

Artikel 121

Het terras mag niet boven een gasafsluiter aangebracht worden, tenzij die afsluiter bestendig bereikbaar en doeltreffend gesignaliseerd is. De vloer van het terras moet gemakkelijk weggenomen kunnen worden, teneinde bij de daaronder liggende aansluitingen en leidingen te kunnen komen. Hij moet openingen hebben, voorzien van roosters met mazen van maximum 1 cm²,ter verluchting der ruimte onder het terras. Bovendien moet de onontbeerlijke verluchting van kelders, stookplaatsen, gasmeterlokalen met de buitenlucht verbonden blijven.

Artikel 122

De wanden van het terras mogen geen gevaarlijke uitsteeksels hebben. Het terras mag de zichtbaarheid van de rijbaan niet belemmeren.

Toekenningsregels

Artikel 1

Voor de toepassing van dit reglement worden volgende definities gehanteerd:

 • openbaar domein
  de hele openbare infrastructuur (stoepen, fietspaden, parkeerplaatsen, rijweg,...) beheerd door de overheid
 • open terras
  elke inname van het openbaar domein die als uitbreiding van een horecazaak dient en die enkel bestaat uit wegneembare elementen zoals stoelen, tafels, parasols en losse windschermen
 • open terras met vaste windschermen
  elke inname van het openbaar domein die als uitbreiding van een horecazaak dient en die bestaat uit wegneembare elementen zoals stoelen, tafels, parasols, vaste windschermen en eventueel een wegneembare vloerplaat.
 • vast terras
  elke constructie op het openbaar domein die als uitbreiding van een horecazaak dient en die afgesloten kan worden

Artikel 2 Aanvraag eerste terrasvergunning

 • De eerste aanvraag van de terrasvergunning gebeurt met het aanvraagformulier. Hierbij voegt de aanvrager een situatieschets en foto's van het terras en de omgeving.
 • Aanvraag wordt behandeld door het college van burgemeester en schepenen na een advies van het verkeerscomité voor de verkeerstechnische vereisten en na advies van de marktcommissie voor terrassen die zich in het centrum van Westerlo bevinden. Voor terrassen naast N-wegen is er ook een advies van de Vlaamse overheid nodig.

Artikel 3 Aanvraag volgende terrasvergunningen

 • De volgende terrasvergunningen worden automatisch toegekend.
 • Elke aanpassing aan het terras moet gemeld worden. Aanpassingen kunnen aanleiding geven tot het opnieuw moeten aanvragen van de eerste terrasvergunning waarbij de procedure uit artikel 2 herhaald moet worden.

Artikel 4

Terrasvergunningen worden jaarlijks toegestaan voor een periode die loopt van 15 maart tot en met 15 november (=zonneterras) en/of van 16 november tot en met 14 maart (=winterterras).

Artikel 5 Voorwaarden voor het toekennen van een vergunning voor open terrassen op openbaar domein

 • Het terras bestaat enkel uit tafels, stoelen, parasols en losse windschermen. Er mag geen vloer onder het terras gelegd worden en er mogen geen vaste of verankerde elementen gebruikt worden. Er worden enkel esthetisch verantwoorde materialen gebruikt.
 • De windschermen van het terras mogen geen gevaarlijke uitsteeksels hebben.
 • Tussen de rand van de rijbaan of desgevallend het fietspad en het terrasmeubilair moet een vrije ruimte van 0,50 meter breed behouden blijven over heel de lengte van het terras.
 • Er moet een vrije doorgang van 1,50 meter breed behouden blijven voor de zwakke weggebruiker of de volledige breedte van het trottoir als het trottoir smaller is dan 1,50 meter.
 • De inname is beperkt tot de breedte van de eigen voorgevel.
 • De burgemeester kan rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden, aangepaste voorwaarden opleggen.

Artikel 6 Voorwaarden voor het toekennen van een vergunning voor open terrassen met vaste windschermen op openbaar domein

 • Het terras bestaat uit tafels, stoelen, parasols en windschermen en eventueel een wegneembare vloerplaat. Er worden enkel esthetisch verantwoorde materialen gebruikt.
 • De windschermen van het terras mogen geen gevaarlijke uitsteeksels hebben. Ze mogen verankerd of vastgemaakt worden in de ondergrond.
 • Tussen de rand van de rijbaan of desgevallend het fietspad en het terrasmeubilair en het windscherm moet een vrije ruimte van 0,5 meter breedte behouden blijven over heel de lengte van het terras.
 • Er moet een vrije doorgang van 1,50 meter breed behouden blijven voor de zwakke weggebruiker of de volledige breedte van het trottoir als het trottoir smaller is dan 1,50 meter.
 • De inname is beperkt tot de breedte van de eigen voorgevel.
 • De burgemeester kan rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden, aangepaste voorwaarden opleggen.

Artikel 7

Er worden geen vergunningen toegekend voor het plaatsen van vaste terrassen. De ingebruikname van het openbaar domein moet gebeuren conform de verkregen stedenbouwkundige vergunning.

Artikel 8

Omwille van de openbare orde, het algemeen belang of het niet-naleven van de plaatsingsvoorwaarden kan de burgemeester bevelen het terras af te breken zonder enig recht op schadeloosstelling. Bij niet-verwijdering wordt het terras op kosten en risico van de betrokkene verwijderd door de gemeentediensten zonder mogelijkheid tot schadeloosstelling, vergoeding of terugplaatsing.

Artikel 9

Horecazaken met een terras in de marktzone betalen standplaatsrecht voor het hele terrasseizoen conform het retributiereglement op standplaatsen op de wekelijkse markt.

Contact

Lokale economie en landbouw
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak