Wielerkoers Forza Squadra voor nieuwelingen en junioren op zondag 14 juli 2019

 

De burgemeester heeft op 10 juli 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex, toelating gegeven aan Forza Squadra voor de organisatie van een recreatieve fietstocht op 14 juli 2019. De toelating is van toepassing voor:

 • het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering (art. 143 en volgende)
  De vergunning is van toepassing langs openbare gemeentewegen op het grondgebied van de gemeente en op minimum 100 meter uit de as van de gewestwegen. De bewegwijzering mag ten vroegste vijftien dagen voor de datum van de manifestatie of voor het doel geplaatst worden en dient ten laatste de derde dag erna te worden verwijderd. De vergunninghouder dient de bewegwijzering zelf te plaatsen en te verwijderen rekening houdend met andere vigerende elementen. De gemeente kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de schade aan borden of voor de schade aan derden, die voortspruiten uit de opstelling of opstellingswijze van de borden. Bij gebreke van een vergunning of indien de vergunninghouder de opgelegde voorwaarden overtreedt, kan ambtshalve de signalisatie verwijderd worden op kosten en risico van de overtreder. Langs de gewestwegen (Snelwegstraat, Grote Steenweg, de Merodedreef, Olenseweg, Zoerlering en Bergveld) mag enkel een tijdelijke bewegwijzering worden neergezet mits vergunning van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze vergunning kan aangevraagd worden via het gemeentebestuur.
 • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
  Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977, met betrekking tot de vaststelling van de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in openbare en prive-inrichtingen dienen de geluidsnormen gerespecteerd te worden. Volgens de bepalingen vermeld in artikel 30, 31, 33 en volgende van de gemeentelijke politiecodex dient de muziek en of zang vanaf 22 uur gedempt zijn. Het moet echter steeds van die aard zijn dat het de geburen niet stoort of hindert. Door de bevoegde ordediensten kunnen er tijdens voornoemde avond geluidsmetingen worden gedaan. Bij niet naleving, wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken. De gemeentelijke politiecodex kan u raadplegen via www.westerlo.be/artikel/politiecodex.

Op 4 juli 2019 keurde de burgemeester de verkeersveiligheidsmaatregelen voor de wielerwedstrijden van Forza Squadra in Heultje op zondag 14 juli 2019 goed.

 • Op zondag 14 juli 2019 tussen 7.30 uur en 24uur is alle verkeer verboden in het gedeelte van Heultjedorp, dat begrepen is tussen het kruispunt aan woning nummer 7 en het kruispunt met de Processieweg. In dit weggedeelte wordt tijdens bovenvermelde tijdstippen eveneens parkeerverbod ingevoerd.
 • Op zondag 14 juli 2019 tussen 12 en 20 uur geldt er eenrichtingsverkeer in
  Pastorijstraat, verplicht te rijden in de richting van Oude Westmeerbeekseweg
  Oude Westmeerbeekseweg tussen de Pastorijstraat en de August Cannaertsstraat, verplicht te rijden in de richting van August Cannaertsstraat
  August Cannaertsstraat, in het gedeelte tussen Oude Westmeerbeekseweg en Goorheide, verplicht te rijden in de richting van Goorheide
  Goorheide, verplicht te rijden in de richting van Renderstraat
  Renderstraat, in het gedeelte tussen Goorheide en Oude Zoerlebaan, verplicht te rijden in de richting Oude Zoerlebaan
  Oude Zoerlebaan, in het gedeelte tussen Renderstraat en Heultjedorp, verplicht te rijden in de richting van Heultjedorp
  Industrieweg, in het gedeelte tussen Heultjedorp en Processieweg, verplicht te rijden in de richting van Processieweg
  Processieweg, in het gedeelte tussen Industrieweg en Pastorijstraat, te rijden in de richting van de Pastorijstraat
 • Op zondag 14 juli 2019 tussen 7.30 en 20 uur geldt er een parkeerverbod in de Processieweg en de Pastorijstraat
 • Op zondag 14 juli 201 9 tussen 12 en 20 uur geldt er een parkeerverbod in volgende straten of weggedeelten:
  Oude Westmeerbeekseweg, in het gedeelte tussen Achterheide en August Cannaertsstraat
  August Cannaertsstraat, in het gedeelte tussen Oude Westmeerbeekseweg en Goorheide
  Goorheide
  Renderstraat, in het gedeelte tussen Goorheide en Oude Zoerlebaan
  Oude Zoerlebaan, in het gedeelte tussen Renderstraat en Heultjedorp
  Industrieweg, in het gedeelte tussen Heultjedorp en Processieweg
  Oude Westmeerbeekseweg, in het gedeelte tussen Pastorijstraat en August Cannaertsstraat

De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, I I meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter.

De burgemeester heeft op 27 juni  2019 toelating gegeven aan Forza Squadra voor de inrichting van de wielerwedstrijd Grote Prijs Diego Verlinden op de openbare weg. (zie bijlage onderaan)

De burgemeester heeft op 17 juni 2019 toelating gegeven aan Forza Squadra voor de organisatie van de wielerkoers Grote Prijs Diego Verlinden voor nieuwelingen en junioren die start in Heultjedorp op 14 juli 2019. De toelating is van toepassing voor:

 • het organiseren van een evenement in open lucht (artikel 24 politiecodex en volgende)
  Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977, met betrekking tot de vaststelling van de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in openbare en prive-inrichtingen moeten de geluidsnormen gerespecteerd worden. Volgens de bepalingen vermeld in artikel 30, 31, 33 en volgende van de gemeentelijke politiecodex dient de muziek en of zang vanaf 22 uur gedempt zijn. Het moet  echter steeds van die aard zijn dat het de geburen niet stoort of hindert. Door de bevoegde ordediensten kunnen er tijdens voornoemde avond geluidsmetingen worden gedaan. Bij niet-naleving, wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken.
 • het gebruik van microwagens (artikel 30 politiecodex en volgende)
  Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer bij dag (tussen 7 en 22 uur) is verboden, wanneer het zonder noodzaak wordt veroorzaakt of wanneer het te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en de rust van de inwoners in het gedrang kan brengen. Het is verboden zich tussen 22 en 7 uur schuldig te maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord. zoals bepaald  in artikel 561,1 van het Strafwetboek. Het is verboden op het openbaar domein en op openbare plaatsen in de open lucht radio‚Äôs, televisietoestellen, geluidswagens, luidsprekers en in het algemeen alle soorten ontvang- en zendtoestellen te laten functioneren, die hoorbaar zijn op meer dan 5 meter van de geluidsbron. Overeenkomstig artikel 30, 31 van de gemeentelijke politiecodex mogen de microwagens in geen geval tussen 22 uur en 7 uur in werking worden gehouden.

 

Zie ook

Meer info

VoorbeeldweergaveBijlageGrootte
Inrichting wielerwedstrijd Grote Prijs Diego Verlinden.pdf318.2 KB