Melding stedenbouwkundige handelingen of werken

De meldingsplicht is een vereenvoudigde mogelijheid om eenvoudige handelingen aan woning en gebouwen te melden aan de overheid. In plaats van een omgevingsvergunning aan te vragen, meldt de aanvrager/bouwheer de handeling aan de gemeente. Dat kan met een meldingsformulier, samen met een dossier in tweevoud. Het meldingsformulier vind je op www.ruimtelijkeordening.be. Twintig dagen na deze melding kan men aan de gemelde handeling beginnen. Je kan de aanvraag ook online indienen en opvolgen via www.omgevingsloket.be.

Neem zeker eerst contact op met de dienst ruimtelijke ordening om uit te maken of een melding volstaat voor je plannen.

Enkele voorbeelden

  • Het onder voorwaarden uitvoeren van handelingen met een impact op de stabiliteit binnen hoofdzakelijk vergunde (of vergund geachte) gebouwen.
  • Het onder voorwaarden uitvoeren van handelingen met een impact op de stabiliteit aan zijgevels, achtergevels en daken van hoofdzakelijk vergunde (of vergund geachte) gebouwen.
  • Het oprichten van bijgebouwen aangebouwd aan de hoofdzakelijk vergunde (of vergund geachte) woning. Alle bijgebouwen samen hebben een maximale oppervlakte van 40 vierkante meter. Ze komen (mits uitzonderingen) op minstens 2 meter (achtertuin) of 3 meter (zijtuin) van de perceelsgrenzen en hebben een maximale hoogte van 4 meter.
  • Het creëren van een ondergeschikte wooneenheid voor maximaal twee ouderen of hulpbehoevende personen (het zogenaamde zorgwonen) binnen het bestaande bouwvolume van een woning.

Opgelet!

  • Een melding kan niet voor handelingen strijdig met andere regelgeving (vb. inzake rooilijnen, bescherming van monumenten,…). Ook mogen de gemelde handelingen niet in strijd zijn met de eventuele voorschriften van een verkaveling, ruimtelijk uitvoeringsplan, gewestplan, bijzonder plan van aanleg en verordening en met de uitdrukkelijke voorwaarden van (een) eventuele stedenbouwkundige vergunning(en).
  • De meldingsplicht ontslaat de aanvrager/bouwheer niet van de verplichting tot medewerking van een architect voor bepaalde handelingen, zoals deze momenteel reeds van toepassing is voor stedenbouwkundige vergunningen.
  • Het dossier waarmee de melding wordt gedaan dient, met uitzondering van het aanvraagformulier, alle stukken te bevatten zoals bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning.
  • Bij de boven vermelde maximale oppervlakte van 40 vierkante meter aan bijgebouwen welke kunnen worden aangebouwd aan een woning, moet ook rekening gehouden worden met al bestaande bijgebouwen (vb. een al bestaande veranda).
  • Voor handelingen in verband met zonevreemde gebouwen en woningen is de procedure van de melding niet van toepassing (en is dus altijd een stedenbouwkundige vergunning vereist).

Meer info

Ruimtelijke ordening
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak