Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Om overlast tegen te gaan zet Westerlo gemeentelijke administratieve sancties (GAS) in. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met veertien gemeenten uit de vier Kempense politiezones: Zuiderkempen, Neteland, Geel-Laakdal-Meerhout en Balen-Dessel-Mol. Door de samenwerking gelden in bijna heel de Kempen dezelfde regels, procedures en straffen om overlast tegen te gaan. Het gezamenlijke Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties bevindt zich in het Veiligheidscentrum in Geel.

GAS-overtredingen

Alle overtredingen die in aanmerking komen voor gemeentelijke administratieve sancties staan in de politiecodex. Het gaat over overtredingen zoals lawaaihinder, vandalisme, hondenpoep, wildplassen, zwerfvuil, graffiti en wildplakken. Vroeger werd daarvoor een proces-verbaal opgesteld dat aan het parket overgemaakt werd. Het parket besliste dan om te vervolgen of niet. In veel gevallen bleef de dader straffeloos, wat tot een gevoel van onmacht leidde bij de lokale politie en bij de slachtoffers. De gemeentelijke administratieve sancties zorgen voor een snellere en efficiëntere aanpak van overlast en een duidelijkere link tussen de overtreding en de straf die erop volgt.

Gemengde inbreuken

Voor de zogenaamde gemengde inbreuken, dat zijn strafrechtelijke inbreuken waarvoor een administratieve sanctie kan worden opgelegd (zoals bijvoorbeeld beschadigingen van andermans roerende of onroerende goederen, vernieling van voertuigen of nachtlawaai) is een protocol afgesloten met het parket (zie onderaan deze webpagina).

GAS-procedure

  • De politie stelt de overtreding vast en maakt een proces-verbaal op.
  • De politie stuurt het proces-verbaal door naar de sanctionerend ambtenaar. Die stuurt een aangetekende brief naar de overtreder, samen met een kopie van het proces-verbaal.
  • De overtreder heeft altijd de mogelijkheid om zich te schriftelijk of mondeling te verweren. Hij kan zich daarvoor laten bijstaan door een raadsman. Voor minderjarigen vanaf 16 jaar bestaat er ook een bemiddelingsprocedure. Die is gericht op het herstel van de aangerichte schade.
  • De sanctionerend ambtenaar oordeelt of er een geldboete opgelegd wordt en bepaalt de hoogte van de geldboete.

Bemiddeling

De sanctionerende ambtenaar kan ook tot bemiddeling overgaan. Het dossier wordt dan doorverwezen naar de bemiddelingsambtenaar. Die bemiddeling is gericht op herstel en vergoeding van schade. Ook kan voor jongeren en mensen die het financieel moeilijk hebben, gezocht worden naar een alternatief voor de boete. Bij burenruzies kan men afspraken maken om de leefbaarheid in de buurt te bevorderen. Bij minderjarigen wordt de bemiddeling verplicht aangeboden.

De bemiddeling zorgt ervoor dat de overtreders zich meer bewust zijn van de overtreding en de gevolgen ervan en heeft zo ook een preventieve werking. Het bemiddelingsreglement vind je onderaan deze pagina.

Sancties

Voor meerderjarigen kan de sanctionerende ambtenaar een geldboete opleggen tot 350 euro, voor minderjarigen tot 175 euro. Er kan in plaats van een boete ook een gemeenschapsdienst opgelegd worden.

Het college van burgemeester en schepenen kan bij wijze van administratieve sanctie ook overgaan tot de administratieve schorsing of intrekking van een verleende toestemming of vergunning afgeleverd door de gemeente of de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.

De overtreder kan in beroep gaan bij de politierechtbank of bij de jeugdrechtbank bij een administratieve geldboete en bij de Raad van State bij een intrekking, schorsing of sluiting.

Minderjarigen (16 en 17 jaar)

Stap 1: ouderlijke betrokkenheid

Bij een overtreding door een minderjarige stuurt de sanctionerende ambtenaar eerst een aangetekende brief naar de ouders. De ouders krijgen de kans om mondeling of schriftelijk hun oordeel over de overtreding te geven, aangevuld met eventuele educatieve maatregelen die ze zelf gaan nemen. Op basis daarvan beslist de sanctionerend ambtenaar om de zaak af te sluiten of de procedure verder te zetten.

Stap 2: opstart procedure

Als de sanctionerend ambtenaar kiest om de procedure op te starten, stuurt ze een aangetekende brief naar de minderjarige en de ouders om hen in kennis te stellen van hun rechten. De minderjarige krijgt een pro-deo advocaat om zijn belangen te behartigen.

Stap 3: bemiddeling

Bij het verder zetten van de procedure krijgt de minderjarige altijd een bemiddelingsaanbod. Die bemiddeling kan verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld excuses bij de slachtoffers, een paper schrijven, een dienstverlening in overeenstemming met de soort overtreding. In elk geval krijgt de minderjarige een advocaat toegewezen die hem of haar bijstaat tijdens de volledige procedure.

Stap 4: gemeenschapsdienst of geldboete

Als een minderjarige de bemiddeling weigert of de bemiddeling faalt, dan kan de sanctionerend ambtenaar een geldboete tot 175 euro of een gemeenschapsdienst van maximum 15 uur opleggen. Het aantal uren en de uit te voeren taken staan in verhouding tot de leeftijd en de capaciteiten van de minderjarigen. De geldboete wordt opgelegd aan de ouders. De minderjarige of de ouders kunnen tegen deze beslissing zonder kosten in beroep bij de jeugdrechtbank. De jeugdrechter kan de boete nog vervangen door een maatregel van behoeding, bewaring of opvoeding.

Uit de praktijk blijkt dat slechts 2 à 3 procent van de processen-verbaal tegen minderjarigen zijn. De minderjarigen stappen meestal in de bemiddelingsprocedure zodat ook zeer zelden een geldboete opgelegd wordt.

Meer info

Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties

Veiligheidscentrum Stelenseweg 92 - 2440 Geel
014 56 60 87 en gas@geel.be 

Bemiddelingsambtenaar Gemeentelijke Administratieve Sancties

014 40 96 76 en marcus.netten@turnhout.be

Lokale politie
Veiligheidscentrum de Marly
de Merodedreef 15
2660 Westerlo
België
08:00 - 19:00
08:00 - 19:00
08:00 - 19:00
08:00 - 19:00
08:00 - 16:00
Gesloten
08:00 - 19:00