Openbare onderzoeken over landbouw en visserij

 • 27 december 2021

Tot 14 maart lopen er openbaar onderzoeken naar twee strategische plannen inzake landbouw en visserij:

 • Landbouw
 • Openbaar onderzoek naar het ontwerp van plan-MER en het ontwerp van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027
 • Visserij
  Openbaar onderzoek naar het ontwerp van plan-MER en het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) 2021-2027

Je vindt deze documenten op www.vlaanderen.be/landbouw/GLB-plan-MER en www.vlaanderen.be/visserij/EFMZVA-plan-MER. Je kan ze ook inkijken op afspraak bij de milieudienst op het gemeentehuis: Boerenkrijglaan 61 Westerlo - 014 53 91 70 en milieu@westerlo.be.

Landbouw

Het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) voor de periode 2023-2027 voorzien in financiering ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Unie. De wettelijke basis hiervoor is Verordening EU2021/2115. De opmaak van het Vlaams GLB Strategisch Plan wordt gecoördineerd door het Departement Landbouw en Visserij en zet in op negen Europese doelstellingen van het GLB: 

 1. zorgen voor een eerlijk inkomen voor landbouwers
 2. het concurrentievermogen vergroten
 3. de positie van de landbouwers in de waardeketen verbeteren
 4. bijdragen tot matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering
 5. zorgen voor het milieu
 6. landschappen en de biodiversiteit beschermen
 7. de generatiewissel bevorderen
 8. het platteland vitaal houden
 9. en de kwaliteit van onze voeding en onze gezondheid beschermen

Voor het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 kan worden goedgekeurd moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) uitgevoerd worden. Daarin worden de effecten op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.

Visserij

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) voor de periode 2021-2027 voorziet in financiering ter ondersteuning van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) en het maritiem beleid van de Unie. De wettelijke basis hiervoor is Verordening EU2021/1139. De opmaak van het Belgisch Programma werd gecoördineerd door het Departement Landbouw en Visserij. Het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma streeft volgende prioriteiten van het EFMZVA na:

 1. Bevordering van duurzame visserij en het herstel en de instandhouding van aquatische biologische rijkdommen
 2. Bevordering van duurzame aquacultuuractiviteiten en van verwerking en afzet van visserij- en aquacultuurproducten als bijdrage tot de voedselzekerheid in de Unie
 3. De voorwaarden scheppen voor een duurzame blauwe economie in kust-, eiland- en binnenlandgebieden en bevordering van de ontwikkeling van visserijen aquacultuurgemeenschappen.

Voor het Programma EFMZVA 2021-2027 kan worden goedgekeurd moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) uitgevoerd worden. Daarin worden de effecten van het ontwerp Programma op het leefmilieu en omgeving onderzocht.