Zorgwonen

Zorgwonen is een vorm van samenwonen waarbij een deel van je woning voorbehouden is voor een of twee hulpbehoevenden of 65-plussers. In de meeste gevallen kunnen je grootouders of personen met een handicap gewoon bij je komen inwonen. Een aanvraag tot zorgwonen is in dat geval niet nodig. Maar in een aantal gevallen kan de inschrijving van zorgbehoevenden op jouw adres zorgen voor financiële gevolgen voor bepaalde tegemoetkomingen, werkloosheidsuitkeringen of studietoelagen. Alle mensen die op jouw adres wonen, worden namelijk als samenwonend beschouwd. Voor de berekening van  toelagen telt men alle inkomsten samen. Dat kan nadelig zijn voor jou of voor de hulpbehoevende.

Om hieraan tegemoet te komen bestaat het zorgwonen. Zo kan een zorgbehoevende op hetzelfde adres ingeschreven zijn als jouw gezin, maar onder een apart zorgstatuut. De inkomens, pensioenen en toelagen van je gezin en de zorgbehoevenden worden zo niet meer samengeteld.

Voorwaarden

  • In je woning is een deel voorbehouden of gecreëerd voor de zorgbehoevenden. Dat deel vormt één fysiek geheel met de hoofdwoning. Het mag hoogstens een derde van het totale bouwvolume zijn. Een aparte constructie die losstaat van de woning is geen zorgwoning. Zowel het hoofdgebouw als het onderdeel voor huisvesting van de hulpbehoevende zijn eigendom van dezelfde eigenaar.
  • Je huisvest er een of twee personen waarvan er minstens 1 hulpbehoevend is of 65-plus. Een familieband is niet nodig.
  • Met hulpbehoevend wordt bedoeld: personen met een handicap (algemeen attest erkenning van handicap van FOD Sociale Zekerheid), iedereen die in aanmerking komen voor een zorgverzekeringstegemoetkoming (erkenningsdocument Vlaamse Zorgverzekering), iedereen die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgt, iedereen die een basisondersteuningsbudget krijgt en personen met nood aan ondersteuning om zich zelfstandig in hun thuismilieu te kunnen handhaven.

Procedure

  • Voor informatie kan je terecht bij het woonloket in het gemeentehuis.
  • Bij de dienst ruimtelijke ordening moet men het meldingsformulier indienen, ongeacht of er al dan niet vergunningsplichtige- of meldingsplichtige werken nodig zijn. Voor verbouwingen heb je mogelijk ook een omgevingsvergunning nodig van de dienst ruimtelijke ordening.
  • De dienst ruimtelijke ordening plaatst de melding op de agenda van het college voor burgemeester en schepenen voor aktename. De aktename gebeurt binnen 30 dagen.
  • De aktename wordt schriftelijk bezorgd aan de aanvrager.
  • De dienst ruimtelijke ordening bezorgt een kopie van de aktename aan de dienst burgerzaken.
  • Als de persoon al ingeschreven is op het adres, past de dienst burgerzaken zelf de code van het zorgwonen toe. Als de desbetreffende persoon nog moet verhuizen, moet hij of zij bij verhuis persoonlijk langskomen bij de dienst burgerzaken om zich in schrijven op het nieuwe adres. Bij deze inschrijving kent de dienst burgerzaken de code zorgwonen toe. Zonder een aktename van de melding van zorgwonen, kan de dienst burgerzaken geen personen inschrijven onder de code zorgwonen.

Wat na het beëindigen van de zorgsituatie?

Ook het beëindingen van een bestaande zorgsituatie, als de woning opnieuw dient voor de huisvesting van één gezin, is meldingsplichtig.

De melding van het beëindigen van het zorgwonen moet ook met het meldingsformulier ingediend worden bij de dienst ruimtelijke ordening. Hiervan moet het college van burgemeester en schepenen opnieuw akte nemen. Een kopie van die aktename wordt bezorgd aan de dienst burgerzaken. Die controleert of eventuele codes moeten verwijderd worden.

Dienst wonen
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 91 29
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak