Belasting op het afleveren van administratieve stukken 2020-2025

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2019 en aangepast op 16 november 2020. De aangepaste versie werd gepubliceerd op deze webpagina op 21 december 2020.

Artikel 1

Vanaf 1 januari 2021 zal het besluit van 16 december 2019 over de belasting op het afleveren van administratieve stukken voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 worden ingetrokken.

Artikel 2

Met ingang van 1 januari 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt voor de gemeente een belasting geheven op het afleveren van administratieve stukken.

Artikel 2

De belasting is verschuldigd door de persoon of de instelling aan wie deze stukken door de gemeente op hun verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.

Artikel 3

Het bedrag van de belasting wordt als volgt vastgesteld

A1

Op de afgifte van elektronische identiteitskaarten aan Belgen en elektronische vreemdelingenkaarten

  • volgens de gewone procedure bedraagt de gemeentebelasting 2 euro, verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid
  • volgens de dringende procedure bedraagt de gemeentebelasting 10 euro, verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid
  • volgens de procedure met gecentraliseerde levering bedraagt de gemeentebelasting 10 euro, verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid

A2

Op de afgifte van papieren verblijfsvergunningen aan vreemdelingen bedraagt het tarief 5 euro of de eventueel later gewijzigde som die de gemeente zelf dient te betalen als reële kostprijs van de verblijfsvergunning. Op de afgifte van papieren identiteitsbewijzen aan vreemde kinderen onder de 12 jaar: 2 euro per identiteitsbewijs. Op de afgifte van een e-creabisnummer, het document dat wordt uitgereikt aan vreemdelingen die tijdelijk naar België komen als gelegenheidswerkers of een duplicaat ervan: 5 euro per e-creabisnummer.

A3

Op de afgifte van een kids-ID: het bedrag aangerekend door de federale overheid, eventueel verhoogd met de aangerekende kosten voor een spoedprocedure.

A4

De aflevering van het identiteitsstuk bij geboorte gebeurt ambtshalve en is gratis.

B

Op de afgifte van trouwboekjes: 20 euro per trouwboekje.

C

Op de afgifte van reispassen:

  • volgens de gewone procedure bedraagt de gemeentebelasting 5 euro, verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid, vanaf de leeftijd van 18 jaar
  • volgens de spoedprocedure bedraagt de gemeentebelasting 10 euro, verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid, vanaf de leeftijd van 18 jaar. 

D

Op de afgifte van een rijbewijs: 5 euro gemeentebelasting, verhoogd met het tarief aangerekend door de federale overheid.

E

Op de heraanvraag van nieuwe codes voor EID, EVK of kids-ID: 5 euro per heraanvraag.

F

Op de aanvragen voor opzoeking stamboomonderzoek door medewerkers gemeente: 50 euro per begonnen uur.

Artikel 5

De belasting moet bij de afgifte van het stuk contant worden betaald, tegen afgifte van een betalingsbewijs. Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.

Artikel 5

Zijn van de belasting vrijgesteld:

  1. de stukken die krachtens een wet, een decreet, een koninklijk besluit of een andere overheidsbeslissing kosteloos door het gemeentebestuur worden afgegeven
  2. de stukken welke aan behoeftige personen worden afgegeven, waarbij de behoeftigheid kan worden vastgesteld door eender welk overtuigend bewijsstuk
  3. de afgifte van stukken die nodig zijn om te solliciteren naar een betrekking en die aangevraagd worden door werklozen, pas afgestudeerden en werkzoekenden die geen ander inkomen hebben dan het leefloon
  4. een geldigverklaring van aanvraagformulieren voor reductiekaarten voor grote gezinnen, om sociale redenen
  5. afgifte van paspoorten, geldig voor vijf jaar, voor personen jonger dan 18 jaar en aangevraagd volgens de gewone of de uitzonderingsprocedure

Artikel 6

De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Burgerzaken
Gemeentehuis benedenverdieping
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
13:30 - 16:00
Na afspraak