Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 2 juli 2018, door het Bijzonder Comité Algemeen Beleid van het OCMW op 27 augustus 2018 en door het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Westerlo op 22 november 2018. De aanvulling van de privacyverklaring met de bepalingen over camerabewaking is goedgekeurd door het college van burgemeester op 16 december 2019. Het vast bureau van het OCMW nam kennis van de aanvulling op 16 december 2019 en het directiecomité van het AGB op 17 juni 2020.

Gemeente Westerlo, Autonoom Gemeentebedrijf Westerlo en OCMW Westerlo (verder in deze tekst Westerlo genoemd) vinden de bescherming van je privacy belangrijk. Daarom voeren onze organisaties een privacybeleid waarbij onze diensten en medewerkers vertrouwelijk, discreet en integer omgaan met je gegevens en met de door jou aan ons gegeven informatie. Deze privacyverklaring heeft als doel om je te informeren over hoe Westerlo omgaat met persoonsgegevens die ze via verschillende kanalen krijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens respecteert Westerlo de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (ook AVG en GDPR genoemd), de Kaderwet Verwerking Persoonsgegevens van 30 juli 2018 en alle andere relevante wetgeving.

Hoe gaat Westerlo om met je persoonsgegevens?

Persoonsgegevens bevatten informatie over natuurlijke personen zoals een naam, een adres, een e-mailadres en een telefoonnummer. De persoon wordt zo identificeerbaar. Als je bijvoorbeeld een vergunning of een subsidie aanvraagt, dan verzamelen en bewaren we je gegevens. We verwerken ze zorgvuldig en in overeenstemming met de privacywetgeving.

Voor taken en dienstverlening waarvoor er geen specifieke wettelijke bepalingen over de verwerking van persoonsgegevens bestaan, gebruikt Westerlo je persoonsgegevens enkel voor de dienstverlening of voor het doel waarvoor je ze zelf hebt achtergelaten. We vragen voor die niet-wettelijk bepaalde verwerking van je persoonsgegevens telkens je toestemming en geven die gegevens ook niet door aan derden zonder je voorafgaandelijke toestemming.

Voor heel wat taken van gemeente en OCMW is de verwerking van persoonsgegevens echter wettelijk bepaald. Als dat het geval is, zijn we wel verplicht om je gegevens zonder je toestemming door te geven aan andere instanties. Dat gebeurt bijvoorbeeld met gegevens uit het rijksregister en het bevolkingsregister. Het gaat dan om zogenaamde wettelijke informatie. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor opsporing, als bijvoorbeeld via de website strafbare feiten gepleegd worden of strafbare uitlatingen gedaan worden.

Bewaartermijnen

Westerlo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten. De gegevens kunnen voor een langere periode bewaard worden als ze uitsluitend verwerkt worden voor archiveringsdoeleinden van openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden. Deze verwerking is in overeenstemming met artikel 89 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de wettelijke bewaartermijnen verwijzen we naar de archiefselectielijsten van het Rijksarchief.

Beveiliging

Westerlo heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal en verkeerd gebruik.

Schoolbesturen

Schoolbesturen wisselen heel wat persoonsgegevens digitaal uit met andere Vlaamse instanties. Sinds 26 juni 2018 is het verplicht om voor de gegevensuitwisseling van persoonsgegevens een protocol af te sluiten. In dit protocol worden een aantal afspraken vastgelegd zodat duidelijk wordt dat aan de principes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt voldaan. 

Meer info over dit algemeen protocol vind je op https://www.ovsg.be/over-ovsg/hoe-kan-ovsg-je-helpen/algemene-protocollen-onderwijs-gdpr.

Websites

De website www.westerlo.be is de website van gemeente Westerlo, AGB Westerlo en OCMW Westerlo en wordt beheerd door communicatiedienst Westerlo. De website www.ocmwwesterlo.be is de website van OCMW Westerlo, en wordt ook beheerd door communicatiedienst Westerlo.

 • aanpassingen, aanvullingen en verwijderingen
  De inhoud van de websites (links inbegrepen) wordt dagelijks aangepast. Teksten, beelden en toepassingen kunnen steeds, zonder aankondiging of kennisgeving, aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.
 • vrij gebruik teksten
  De teksten op deze websites mogen vrij gebruikt worden. Tenzij anders aangegeven, is de informatie die je op deze websites vindt, vrij van rechten. De informatie mag je, liefst met bronvermelding, kosteloos voor persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële doeleinden gebruiken.
 • auteursrechtelijke bescherming van toepassingen en grafische elementen
  Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen zoals foto's, filmpjes, geluidsfragmenten en plannen op de websites worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd zijn, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt is en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen is. Neem hiervoor contact op via communicatie@westerlo.be.
 • technische schade en virussen
  Westerlo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van deze websites. Westerlo is ook niet aansprakelijk voor mogelijke virussen indien die op deze websites zouden voorkomen en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.
 • onjuiste of onvolledige informatie
  Westerlo levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie op de websites volledig, correct, precies, actueel en leesbaar is. Westerlo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens op deze websites. Als je foute of ontbrekende informatie op de websites opmerkt dan kan je daarvoor terecht op communicatie@westerlo.be. De gemeente engageert zich ertoe om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
 • links naar websites van derden
  Westerlo plaatst nuttige links op de eigen websites naar websites van derden. Westerlo geeft geen enkele garantie over de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet verantwoordelijk gesteld worden.
  Westerlo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel, nutteloos of in strijd met de wetgeving is, behoudt Westerlo zich het recht de link naar die website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links kan je melden via communicatie@westerlo.be.
  Westerlo behoudt zich het recht voor om links naar externe informatie te weigeren.
 • e-loket
  Via het e-loket op de websites kan je jezelf inschrijven voor activiteiten en mailings. Je kan er ook officiële documenten mee opvragen. Wie wil inschrijven voor een activiteit of een mailing wordt elke keer uitdrukkelijk gevraagd om toestemming te geven voor het gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens. Die toestemming geldt enkel voor die specifieke vraag. Wie officiële documenten aanvraagt moet zijn of haar identiteit kunnen bewijzen via bijvoorbeeld kaartlezer en identiteitskaart, itsme, beveiligingscodes of andere op de website voorgestelde technologieën.
 • niet-toegestaan gebruik van de websites
  Informatie van de websites op een onrechtmatige of onwettelijke manier te gebruiken.
  De websites te beschadigen, te vervormen, te onderbreken of op enige wijze minder efficiënt te maken.
  De websites zo te gebruiken dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  De website te gebruiken voor transmissie of posten van computervirussen, illegaal of onrechtmatig materiaal of materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. Westerlo behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

Welke rechten heb je?

De Belgische privacywet van 8 december 1992 en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 geven je een aantal rechten over je persoonsgegevens die Westerlo verwerkt.

 • Recht op inzage, verbetering en verwijdering van je persoonsgegevens
  Je hebt het recht te vragen welke persoonsgegevens Westerlo over jou verwerkt. Ook kan je vragen om deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Daarbij geef je aan welke wijzigingen je wil laten aanbrengen.
 • Recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens
  Je hebt het recht om een bezwaar in te dienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Dit recht geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden.
 • Recht op overdraagbaarheid
  Je hebt het recht op overdraagbaarheid van de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm.
 • Recht om klacht in te dienen
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als je vindt dat Westerlo de Belgische en de Europese privacywetgeving niet naleeft.

Voor de uitoefening van deze rechten kan je contact opnemen met privacy@westerlo.be en met de functionaris gegevensbescherming. We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk. Er worden geen kosten aangerekend. Wanneer de vragen kennelijk onredelijk, buitensporig of repetitief zijn, kan Westerlo administratieve kosten aanrekenen of weigeren gevolg te geven aan het verzoek. Er kan ook geweigerd worden om je verzoek in te willigen als er wettelijke bepalingen of voorschriften zijn die dat verhinderen.

Cookies

www.westerlo.be en www.ocmwwesterlo.be maken gebruik van cookies. Dat zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van je computer en enkel door deze website gelezen kunnen worden. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website.

De code die in de cookie verwerkt is, laat toe de pc te herkennen bij een volgend bezoek en te weten of je de tekstuele weergave in- of uitgeschakeld hebt. Dit vergemakkelijkt je toegang tot de website waardoor je sneller en efficiënter kan navigeren. Je kan je browser configureren zodat hij je waarschuwt telkens er cookies aangemaakt worden of zodat hij de aanmaak ervan verhindert.

Op de websites van Westerlo gebruiken we ook cookies van Google Analytics en van AddThis. Google Analytics dient om statistieken bij te houden over bezoekersaantallen aan de website. AddThis dient om gemakkelijk berichten van de website te delen op sociale media zoals Facebook en Twitter.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de websites of de gegevens die erop staan, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. De rechtbanken van het arrondissement Turnhout zijn bevoegd.

Aanvulling camerabewaking

De gemeenteraad keurde op 25 november 2019 het gebruik van bewakingscamera's goed. Er zijn vaste camera's voorzien in en rond het gemeentehuis, Kasteelpark, OCMW, bib, technische dienst en de dienst toerisme. Deze camera's dienen om toezicht te houden op die verschillende locaties. Verplaatsbare camera's kunnen geplaatst worden op het volledige grondgebied van de gemeente Westerlo. Ze worden ingezet om ontradend te werken op het vlak van sluikstorten, om feiten van sluikstorten te registeren op beeld, en om zo mogelijk daders of getuigen te kunnen identificeren. De locaties kunnen bepaald worden naargelang de plaatsen waar de overlast, de onveiligheidsfenomenen, de misdrijven of de schade zich voordoen, over het hele grondgebied van Westerlo.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de beelden is het gemeentebestuur. Er wordt een register met de beeldverwerkingsactiviteiten bijgehouden. De beelden worden niet langer dan 30 dagen bewaard. Het bestuur heeft een beperkt aantal personen geautoriseerd om de gemaakte beelden te verwerken, deze personen hebben een discretieplicht omtrent de persoonsgegevens die de beelden zouden kunnen opleveren.

In samenspraak met de politie kunnen deze camera's ook voor andere doeleinden ingezet worden, zoals voor het bestrijden van verstoring van de openbare orde, vandalisme en overlast, voor toezicht bij samenscholingen naar aanleiding van massa-evenementen, of voor het verzamelen van bewijsmateriaal bij misdrijven. Maar ook voor het voorkomen, vaststellen of bewijzen verzamelen van misdrijven tegen de veiligheid van personen of goederen, het opsporen en identificeren van daders, verstoorders van de openbare orde, getuigen of slachtoffers, het coördineren van de veiligheid bij belangrijke evenementen die een impact kunnen hebben op de openbare orde en de veiligheid, of voor het opvolgen van de evolutie van noodsituaties en om het beheer ervan beter te kunnen coördineren.

Bij het vaststellen van misdrijven, overlast of andere feiten, wanneer beelden beschikbaar zijn die potentieel tot identificatie van een dader, een getuige of een slachtoffer zouden kunnen leiden, of algemeen voor elke vaststelling waarbij dat voor de betrokken ambtenaar zinvol lijkt, zullen de nodige bewijsstukken overgemaakt worden aan de politie. Het is de politie die oordeelt over de bruikbaarheid van de overgemaakte beelden en het verdere vervolg, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een PV van vaststelling, verdere afhandeling door de GAS-ambtenaar, die een boete kan opleggen, of het instellen van een gerechtelijk onderzoek.

De bewakingscamera’s mogen in geen geval beelden opleveren die de intimiteit van een persoon schenden of gericht zijn op het inwinnen van informatie over de filosofische, religieuze, politieke, syndicale gezindheid, etnische of sociale origine, het seksuele leven of de gezondheidstoestand van personen. Het cameratoezicht binnen de gemeente wordt onder de aandacht gebracht met aangepaste signalisatie (pictogrammen) ter hoogte van de invalswegen van de gemeente. De pictogrammen bevatten alle wettelijk verplichte vermeldingen. De plaatsing van de camera's wordt gemeld bij www.aangiftecamera.be.

Iedere gefilmde persoon heeft een recht van toegang tot de beelden van zichzelf. Hij richt daartoe een gemotiveerd verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking conform de regelgeving betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Dit verzoek moet voldoende gedetailleerde aanwijzingen vermelden om de betrokken beelden precies te kunnen terugvinden. Aanvragen dienen te gebeuren via privacy@westerlo.be.

Aanvulling Mijn Burgerprofiel

Meer info

We doen heel wat inspanningen om je privacy en je persoonsgegevens te beschermen. Met vragen over ons privacybeleid of over de gegevens die we over je verzamelen of verwerken, kan je terecht bij privacy@westerlo.be.

 • Gemeente Westerlo - Boerenkrijglaan 61 - 2260 Westerlo
  privacy@westerlo.be en 014 54 75 75
 • OCMW Westerlo - Verlorenkost 22 - 2260 Westerlo
  privacy@westerlo.be en 014 53 87 87
 • AGB Westerlo - Kasteelpark 6 - 2260 Westerlo
  privacy@westerlo.be en 014 53 91 81
 • Functionaris gegevensbescherming Westerlo
  dienst ict - Peter Van de Cruys - Boerenkrijglaan 61 - 2260  Westerlo
  privacy@westerlo.be en 014 53 92 40

Contact

ICT
Gemeentehuis verdieping 2
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 92 50
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Warning 26 mei gesloten
Warning 27 mei gesloten