Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein 2020-2022

Beschrijving

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2019.

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2022, wordt er aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.

Permanente nutsvoorzieningen zijn:

  • alle installaties zoals kabels, leidingen, buizen,..., inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, verdeel-, aansluit- e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten...) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof
  • telecommunicatie
  • radiodistributie en kabeltelevisie
  • de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan aangesloten worden
  • alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als nutsvoorzieningen.

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente.

Artikel 2

De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 0,78 euro, voor werken in voetpaden 0,60 euro en voor werken in aardewegen 0,36 euro. Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie toegepast.

Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.

Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.

Artikel 3

Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 vierkante meter, wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1,00 euro per op het grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt.

Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,50 euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente. Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie toegepast.

Deze retributies zijn verschuldigd voor het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij voor 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het grondgebied van de gemeente.

Artikel 4

De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.
 

Technische dienst projecten
Technisch Centrum
Oevelse dreef 33
2260 Westerlo
België
08:00 - 11:45
Na afspraak
12:45 - 16:00
Na afspraak
08:00 - 11:45
Na afspraak
12:45 - 16:00
Na afspraak
08:00 - 11:30
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
08:00 - 11:45
Na afspraak
12:45 - 16:00
Na afspraak
08:00 - 11:45
Na afspraak
12:45 - 16:00
Na afspraak