Reglement voor de aanleg van geveltuinen en het bevestigen van gevelconstructies

Artikel 1 Definities

 • Gevelconstructie
  een element (vaste plantbak, gevelbank, beugel om een fiets op te hangen…) dat aan de voorgevel bevestigd wordt of tegen de gevel aangelegd wordt. Bouwkundige elementen die integraal deel uitmaken van het gebouw (erkers, terrassen, luifels,...) en waarvoor een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd of een melding voor moet ingediend worden, vallen buiten de definitie van gevelconstructies die in dit reglement bedoeld wordt.
 • Straatgeveltuin
  een beplant gedeelte van de openbare weg, tegen de perceelgrens (tegen een gevel van een gebouw, een vrijstaande muur...) inclusief de afboording.
 • De aanvrager
  de eigenaar of – op voorwaarde dat de eigenaar of de vereniging van medeeigenaars akkoord gaat - de gebruiker of de houder van het zakelijk recht, die de straatgeveltuin aangelegd heeft of heeft laten aanleggen.
 • De weg voor voetgangersverkeer
  elk gedeelte van de openbare weg dat hoofdzakelijk gebruikt wordt voor voetgangersverkeer waaronder ook rolstoelgebruikers.
 • De aaneengesloten vrije doorgang
  ruimte waarbinnen de voetganger zich kan voortbewegen zonder dat een vaste hindernis (een paal, een verkeersbord, een parkeerzone, enzovoort) zijn voortgang belemmert. De afstand van deze loopweg wordt in dit reglement gemeten grenzend aan de rand van het straatgeveltuintje en gemeten loodrecht op de perceelgrens.
 • Obstakelvrije loopweg
  ruimte waarbinnen de voetganger zich kan voortbewegen zonder dat een vaste hindernis (een paal, een verkeersbord, een parkeerzone, enzovoort) zijn voortgang belemmert. De afstand van deze loopweg wordt in dit reglement gemeten grenzend aan de rand van het straatgeveltuintje en gemeten loodrecht op de perceelgrens.
 • Plantvak
  de onverharde zone in de openbare weg waarin de straatgeveltuin komt.

Artikel 2 Voorwaarden voor de aanleg van een straatgeveltuin en/of gevelconstructie

Artikel 2§1
Het is toegelaten om een straatgeveltuin en/of gevelconstructie aan te leggen onder de volgende voorwaarden:

 1. Er wordt een schriftelijke melding gedaan om een geveltuin aan te leggen met opgave van het adres, de geplande afmetingen, de positionering voor de gevel en de keuze van beplanting (een niet-limitatieve lijst met mogelijke beplanting kan teruggevonden worden op de website) van de geveltuin. De melding gebeurt via het meldingsformulier voor de aanleg van een geveltuin of via meldpunt@westerlo.be. De aanvrager kan de werken uitvoeren in samenspraak met het technisch centrum. De aanvrager geeft dit aan bij de melding van de geveltuin en/gevelconstructie. Een medewerker maakt dan een afspraak voor u met het technisch centrum. De aanvrager mag de straatgeveltuin en/of gevelconstructie ook zelfstandig afwerken na melding. De gemeente zal dan op een willekeurig tijdstip een controle doen van de uitgevoerde werken tot 30 dagen na de melding.
 2. Een gevelconstructie mag maximaal 40 centimeter uitsteken ten opzichte van de voorgevel. Er moet steeds een minimale obstakelvrije loopweg van 1,50 meter gewaarborgd worden. De gevelconstructie heeft een maximale lengte van 1,20 meter en blijft op een afstand van minimaal 30 centimeter verwijderd van de scheidingslijn met de buren, tenzij de buren schriftelijk akkoord gaan om daarvan af te wijken.
  Een vaste plantbak mag niet aan de ondergrond bevestigd worden, enkel aan de voorgevel. Met betrekking tot de afmetingen gelden dezelfde voorwaarden als voor een straatgeveltuin.
  De breedte van de straatgeveltuin bedraagt maximaal 30 centimeter tot op een hoogte van 3 meter en maximaal 60 centimeter op een hoogte boven 3 meter. De geleidingselementen steken maximaal 20 centimeter uit, gemeten loodrecht op de perceelsgrens.
  De aaneengesloten vrije doorgang is minstens 1,50 meter breed en dit voor een hoogte van minimaal 2,20 meter die wordt gevrijwaard op de stoep gemeten loodrecht op de perceelgrens, te rekenen vanaf de gevel die samenvalt met de rooilijn.
 • aanleg van het plantvak is toegestaan over een lengte van maximum 1,20 meter lang
 • het plantvak bevindt zich op een afstand van minimaal 30 centimeter van de perceelsgrens met de buren, tenzij de buren schriftelijk akkoord gaan om daarvan af te wijken.
 1. De straatgeveltuin mag niet beplant zijn met planten met doornen, planten die giftig zijn voor de mens of invasieve exoten. Klimhulpen mogen maximaal 20 centimeter uitsteken ten opzichte van de perceelsgrens.
 2. De plantkeuze moet van die aard zijn dat deze geen schade kan berokkenen aan medeburgers en boven en ondergrondse constructies.
 3. Er mag maximaal tot op een diepte van 0,50 meter uitgegraven worden. Hierbij moet steeds opgelet worden voor mogelijke bekabeling.

Artikel 2§2
De aanvrager dient bij aanleg de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Mogelijke schade aan leidingen en kabels valt ten laste van de aanvrager. Bij de minste twijfel over de aanwezigheid van leidingen en kabels dient informatie te worden ingewonnen bij de nutsbedrijven.

Artikel 2§3
Alle voorzieningen van openbaar nut zoals straatnaamborden, verlichtingspalen en pictogrammen moeten steeds zichtbaar blijven en bereikbaar zijn.

Artikel 2§4
De planten moeten gesnoeid worden zodat ze de vrije doorgang en het zicht, nodig voor de veiligheid van de weggebruikers, nooit belemmeren.

Artikel 2§5
De straatgeveltuin moet worden afgeboord in een vloeiende lijn met betonboordstenen. De boordstenen mogen niet scherp zijn en steken minimaal 2 centimeter en maximaal 10 centimeter uit boven de trottoirverharding. De breedte van de afboording is inbegrepen in de maximale breedte van de geveltuin.

Artikel 2§6
Het openbaar domein mag niet beschadigd worden en de aanvrager moet de straatgeveltuin en de verharding errond zodanig onderhouden dat ze geen gevaar opleveren voor het verkeer.

Artikel 2§7
De bevoegde gemeentediensten herstellen eventuele schade aan de openbare weg veroorzaakt door de straatgeveltuin op kosten van de beheerder. De herstelling gebeurt zonder voorafgaande bekendmaking. De aanvrager verbindt er zich toe elke verzakking of andere beschadiging onmiddellijk te melden en zelf voorlopig de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.

Artikel 2§8
De aanvrager verbindt zich er toe de straatgeveltuin goed te onderhouden. Hij is ook verantwoordelijk voor het onderhoud van onkruid en vuil op het voetpad omwille van de geveltuin. Het gebruik van pesticiden is verboden. Bij vaststelling van wanbeheer zal de straatgeveltuin verwijderd worden door de gemeentelijke diensten, op kosten van de aanvrager. Het verwijderen van de straatgeveltuin gebeurt zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 2§9
Alle dood of levend materiaal in de straatgeveltuin verwerkt, blijft eigendom van de aanvrager. De aanvrager is burgerrechtelijk verantwoordelijk voor alle ongevallen die voortspruiten uit de aanwezigheid van de straatgeveltuin of het niet naleven van het reglement. De aanvrager zal de door de bevoegde gemeentedienst opgelegde herstellingswerken of aanpassingswerken, op eerste verzoek, onmiddellijk uitvoeren. De aanvrager vrijwaart de gemeente Westerlo tegen alle vorderingen die derden tegen haar instellen als gevolg van de aangelegde straatgeveltuin.

Artikel 2§10
De bevoegde gemeentedienst of operator op het openbaar domein is gerechtigd de al dan niet tijdelijke verwijdering van materialen en planten te eisen ten behoeve van werkzaamheden. Het gemeentebestuur betaalt hiervoor geen vergoeding aan de aanvrager. Het gemeentebestuur kan bovendien nooit aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke verandering of beschadiging veroorzaakt aan de straatgeveltuin. De bevoegde gemeentedienst of operator zal het plantvak van de straatgeveltuin herstellen zonder vergoeding aan de beheerder. De aanvrager zorgt indien nodig voor nieuwe beplanting.

Artikel 2§11
Wordt de straatgeveltuin helemaal of gedeeltelijk weggebroken door de aanvrager dan moet de dienst bevoegd voor het beheer van het openbaar domein daarvan op de hoogte gebracht worden. De gemeente zal dan de openbare weg in zijn oorspronkelijke toestand herstellen. Alle kosten die hieraan verbonden zijn, worden gedragen door de aanvrager.

Artikel 2§12
Niet-reglementair aangelegde straatgeveltuinen, worden op kosten van de aanvrager uitgebroken of in overeenstemming gebracht met de bestaande reglementering zonder dat gemeentebestuur Westerlo tot enige schadevergoeding verplicht kan worden. Deze werken worden uitgevoerd door de bevoegde gemeentediensten.

Artikel 2§13
De gemeente kan steeds een reglementair aangelegde straatgeveltuin op haar openbaar domein verwijderen en de openbare weg in zijn oorspronkelijke toestand herstellen. De gemeente betaalt hiervoor geen vergoeding aan de aanvrager, maar hieraan zijn ook geen kosten verbonden voor de aanvrager.

Artikel 3 Toepassingsgebied

Het reglement is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Westerlo met uitzondering van beschermde gebouwen, omwille van de bijzondere waarde van de gevel.

Onder beschermde gebouwen vallen:

 • monumenten;
 • beschermde zone: stads –en dorpsgezicht;
 • beschermd landschap: cultuurhistorisch landschap bv. abdij.

Een overzicht van de beschermde gebouwen in Westerlo kan teruggevonden worden via het geoportaal op de website van onroerend erfgoed.

Artikel 4 Regularisatie

Reeds aangelegde straatgeveltuinen voor datum van invoering van de huidige voorwaarden kunnen geregulariseerd worden volgens bovenstaande voorwaarden. Niet-geregulariseerde aangelegde straatgeveltuinen worden als niet conform aanzien en op kosten van de beheerder opgebroken en hersteld in de oorspronkelijke toestand door de gemeentelijke diensten, op kosten van de aanvrager.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2021.

Goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 september 2021.

Contact

Milieu
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 91 70
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten