Subsidie voor gemeenschapsdienst

Regelmatig organiseert de gemeente activiteiten waarvoor ze de hulp en inzet van vrijwilligers kan gebruiken. Voorbeelden zijn kleinere en grotere evenementen waarbij getapt moet worden. Het subsidiereglement gemeenschapsdienst dient om verenigingen die vrijwilligers inzetten een vergoeding te geven voor hun engagement. Het subsidiebedrag bedraagt 6 euro per persoon per uur en wordt aan de vereniging uitgekeerd.

In de eerste plaats komen erkende Westelse jeugdverenigingen in aanmerking voor deze subsidie, maar ook erkende socioculturele verenigingen kunnen in aanmerking komen.

Beschrijving

Artikel 1 Toepassingsgebied

Binnen de perken van het krediet, daartoe goedgekeurd op het budget van de gemeente wordt aan door het gemeentebestuur erkende (jeugd-)verenigingen een financiële ondersteuning geboden door hen in te zetten bij activiteiten die deel uitmaken van de gemeentelijke dienstverlening maar extra mankracht vereisen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden en beperkingen

  • deze subsidie is in de eerste plaats bedoeld voor erkende Westelse jeugdverenigingen.
  • wanneer er geen jeugdvereniging gevonden wordt die de taak tot een goed einde kan brengen, komen ook door het gemeentebestuur erkende socioculturele en sportverenigingen in aanmerking.
  • het werk dat moet gebeuren door de vrijwilligers kan zeer divers zijn. Het is aan het college van burgemeester en schepenen om te bepalen welke opdrachten in aanmerking komen en welke niet.

Artikel 3 Subsidiebedrag

Het totaal van het uit te keren subsidiebedrag is 6 euro per gepresteerd uur per persoon. Het bedrag wordt in zijn geheel gestort op een post- of bankrekeningnummer op naam van de betrokken vereniging.

Artikel 4 Procedure

  • De gemeentelijke dienst die wenst gebruik te maken van vrijwilligers via gemeenschapsdienst neemt contact op met de jeugddienst om te bekijken of het voorziene krediet toereikend is voor de aanvraag.
  • Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan een door de betrokken dienst uitgewerkt voorstel met daarin een omschrijving van het werk en een raming van het aantal uren dat er gepresteerd zal worden.
  • De betrokken dienst neemt contact op met de erkende (jeugd)vereniging en maakt de nodige afspraken. De diensten jeugd, cultuur en sport beschikken over een overzicht van de erkende verenigingen.
  • Na afloop van de activiteit wordt een overzicht van het aantal gepresteerde uren bezorgd aan de jeugddienst.
  • Het college van burgemeester en schepenen stelt het subsidiebedrag vast en verbindt zich er toe uiterlijk 60 dagen na deze beslissing het bedrag uit te betalen. De (jeugd)vereniging wordt hiervan steeds schriftelijk op de hoogte gebracht.

Artikel 5 Controle

De werken staan steeds onder controle van de gemeentelijke dienst die de aanvraag voor gemeenschapsdienst opstartte.

Artikel 6 Bezwaar 

Het college van burgemeester en schepenen deelt iedere beslissing met betrekking tot het toekennen van de subsidie schriftelijk mee. De begunstigde kan binnen de 14 dagen vanaf de verzendingsdatum van de beslissing een nieuw onderzoek van het dossier aanvragen op grond van nieuwe feiten. Na onderzoek neemt het college van burgemeester en schepenen een definitieve beslissing.

Dit reglement gaat in op 1 januari 2012. 

Jeugddienst
Sportpark De Beeltjens
Kasteelpark 6
2260 Westerlo
België
014 53 92 07
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak