Subsidie voor mantelzorgcheques voor mantelzorgers

Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 17 mei 2021.

Artikel 1 Doel

De gemeente Westerlo wil dat zorgbehoevende personen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde thuisomgeving kunnen wonen. Het grote maatschappelijke belang van mantelzorg erkennen, waarderen en stimuleren. De mantelzorgcheques en de bijbehorende activiteit in het kader van de ‘Dag van de mantelzorger’ staan voor een tastbare erkenning voor de geleverde inspanningen en zijn tegelijk bedoeld als stimulans om die inspanningen in de toekomst te blijven volhouden.

Artikel 2 Begrippen

Voor de toepassing van dit reglement gebruiken we volgende definities: 

 1. Mantelzorg
  De extra zorg die aan een persoon met een zorg- of ondersteuningsnood (PZON) wordt gegeven door één of meerdere leden van zijn of haar directe omgeving. 
 2. Mantelzorger
  Dit is een meerderjarige persoon die op regelmatige basis onbezoldigd ondersteuning biedt aan een PZON in zijn/haar thuissituatie. De mantelzorger is tevens een contactpersoon voor de PZON. 
 3. Persoon met een zorg- of ondersteuningsnood (PZON)
  De persoon met een zorg- of ondersteuningsnood (ook zorgbehoevende persoon genoemd) ontvangt dagelijks en/of op regelmatige wijze ondersteuning in zijn thuissituatie door een mantelzorger. De zorgbehoevende is iemand die niet meer in staat is zichzelf helemaal zelfstandig te verzorgen of essentiële taken te verrichten, waardoor de blijvende hulp van een derde noodzakelijk is. 
 4. Mantelzorgcheque
  Dit is de benaming voor de cheque die wordt toegekend aan de zorgbehoevende en die kan ingeruild worden bij alle lokale handelaars in de gemeente Westerlo. 
 5. Residentiële instelling voor PZON
  Dit is een woonvorm waar de zorgbehoevende permanent verblijft. ‘Permanent’ betekent dat de zorgbehoevende persoon effectief zowel overdag als ’s nachts in de residentiële instelling blijft. Residentiële instellingen zijn een woonzorgcentrum (WZC), een erkende assistentiewoning verbonden aan een WZC, een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT), een residentiële instelling voor personen met een handicap erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), een residentiële voorziening voor personen met een handicap 

Artikel 3 Voorwaarden bij de aanvrager-PZON

 • De zorgbehoevende ontvangt dagelijks en/of op regelmatige basis ondersteuning in zijn thuissituatie vanwege de mantelzorger. 
 • De zorgbehoevende verblijft in Westerlo en is er minstens 1 jaar gedomicilieerd. 
 • De zorgbehoevende verblijft niet in een residentiële instelling.
 • De zorgbehoevende scoort tijdens het betrokken kalenderjaar in het kader van de aanvraag voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood van de Vlaamse Sociale Bescherming (65-plussers) of in het kader van een aanvraag voor een inkomensvervangende tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid (tussen 18 en 65-jarigen) minstens 12 punten of in het kader van een integratietegemoetkoming van de FOD minstens 12 punten vermindering zelfredzaamheid.
 • De cheques kunnen met terugwerkende kracht worden toegekend tot maximaal 2 voorgaande kalenderjaren mits aan de voorwaarden voldaan is.
 • De zorgbehoevende moet 18 jaar zijn of 18 jaar worden in het jaar van de aanvraag.
 • De zorgbehoevende aan wie één of meerdere mantelzorgcheques worden uitbetaald kan zelf niet optreden als mantelzorger voor een andere zorgbehoevende.
 • De mantelzorgcheque is niet cumuleerbaar met de sociaal pedagogische toelage tenzij er naast de ouders ook nog andere mantelzorgers zijn.

Artikel 4 Voorwaarden bij de mantelzorger

 • De mantelzorger verleent dagelijks en/of op regelmatige basis ondersteuning aan de PZON in zijn thuissituatie. 
 • De mantelzorger vervolledigt en ondertekent het aanvraagformulier. 
 • De mantelzorger gaat ermee akkoord op te treden als contactpersoon voor de PZON. 

Artikel 5 De aanvraag

 • De zorgbehoevende vraagt zelf de mantelzorgcheques aan. De aanvraag moet elk kalenderjaar opnieuw gebeuren en dit voor 15 november voor dat kalenderjaar.
 • Per kalenderjaar kan de zorgbehoevende maximum 12 mantelzorgcheques van elk 20 euro aanvragen. Voor elke maand waarop hij/zij minstens 12 punten scoort bij de aanvraag ZOZ of bij de aanvraag IVT ontvangt betrokkene één cheque ter waarde van 20 euro.
 • De aanvraag voor de mantelzorgcheques gebeurt aan de hand van het ‘aanvraagformulier mantelzorgcheques Westerlo’ of via de website van de gemeente Westerlo.
 • Daarnaast is het ook mogelijk om hiervoor een afspraak te maken bij het zorgteam of de sociale dienst.
 • Op het moment van de aanvraag moet zowel de zorgbehoevende als de mantelzorger voldoen aan alle voorwaarden die zijn opgenomen in dit reglement.
 • De PZON (voogd) en de mantelzorger moeten beiden het aanvraagformulier ondertekenen. Bij overlijden van een PZON tijdens een bepaald kalenderjaar volstaat een ondertekende aanvraag door de mantelzorger.
 • De afhaling van de mantelzorgcheques gebeurt tijdens de maanden december van het lopende jaar en/of januari van het volgende jaar op afspraak.
 • Het e-mailadres van de mantelzorger op het aanvraagformulier wordt gebruikt om jaarlijks een herinneringsmail te sturen om opnieuw een aanvraag te doen en om de mantelzorger te informeren over mantelzorg-gerelateerde onderwerpen en activiteiten in de gemeente Westerlo. 

Artikel 6 De waarde van de mantelzorgcheque

De mantelzorgcheque heeft een waarde van 20 euro. Jaarlijks kunnen er maximum 12 cheques worden verkregen. De mantelzorgcheques worden op naam van de zorgbehoevende afgeleverd.

Artikel 7 Bevoegde dienst

Het lokaal bestuur van Westerlo belast het zorgteam en de sociale dienst met het toepassen van onderhavig reglement. 

Artikel 8 Klachten en problemen

 • Alle knelpunten en problemen in verband met aanvragen, de toekenningsvoorwaarden of de toekenningsprocedure kunnen worden besproken met de medewerkers van het zorgteam, sociale dienst of met het betrokken diensthoofd. 
 • Eventueel ten onrechte afgeleverde mantelzorgcheques zullen worden teruggevorderd. 

Artikel 9 Bepalingen

Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2021. Iedere aanvraag vanaf 1 januari 2021 moet voldoen aan de criteria van dit reglement. Het bestuur kan dit reglement elk jaar evalueren en aanpassen.

Artikel 10 Bijhorende documenten

pdf bestandAanvraag mantelzorgcheques 2022.pdf (96 kB)