Pensioen

Met vragen over je pensioen kan je terecht bij de sociale dienst van het OCMW en bij de Federale Pensioendienst.

Rustpensioen

65? Dan heb je recht op een rustpensioen. Hoe hoog je maandelijks pensioen is, hangt af van je aantal loopbaanjaren, je ontvangen loon en je gezinssituatie. Ook de jaren dat je een uitkering kreeg, bijvoorbeeld voor ziekte of werkloosheid, tellen mee voor de berekening van je pensioen.

Je krijgt de aanvraagformulieren automatisch toegestuurd in het jaar voor je 65 wordt. Als dat niet het geval zou zijn, dan neem je voor je 65e verjaardag contact op met de pensioendienst of met de sociale dienst van het OCMW. De regels voor het toekennen van een rustpensioen verschillen enigszins voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen.

De wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar wordt in 2025 verhoogd tot 66 jaar en in 2030 tot 67 jaar.

Vervroegd pensioen

Wie voldoende jaren op de teller heeft, kan vervroegd op pensioen. Dat vervroegd pensioen moet je zelf aanvragen. 

Minimumleeftijd en bijhorende loopbaanduur op de datum waarop je vervroegd met pensioen kan gaan

  • 60 jaar en 44 loopbaanjaren
  • 61 jaar en 43 loopbaanjaren
  • 63 jaar en 42 loopbaanjaren

Overlevingspensioen

Als je huwelijkspartner overlijdt, heb je als langstlevende recht op een overlevingspensioen. Dat wordt berekend op basis van de loopbaan van je overleden partner. Als je overleden man of vrouw al op pensioen was, moet je geen aanvraag doen. Het overlevingspensioen wordt dan automatisch berekend. In alle andere gevallen moet je wel een aanvraag doen.

Om recht te hebben op een overlevingspensioen moet je minstens 47 jaar zijn. Die leeftijdsgrens wordt tegen 2025 geleidelijk opgetrokken tot 50 jaar. Voorts moet je

  • ofwel minstens 1 jaar getrouwd geweest zijn op het ogenblik van het overlijden
  • ofwel samen een kind hebben of er eentje verwachten binnen de 300 dagen volgend op het overlijden
  • ofwel op het ogenblik van het overlijden een kind ten laste hebben waarvoor jij of je huwelijkspartner kinderbijslag krijgt

Er bestaat ook een overgangsuitkering voor weduwen die niet voldoen aan de leeftijdsvoorwaarde.

Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen is een uitkering voor gepensioneerden met onvoldoende pensioeninkomsten. Er wordt rekening gehouden met je bestaansmiddelen en met die van je samenwonende partner.

De inkomensgarantie voor ouderen wordt toegekend na een grondig onderzoek van al je bestaansmiddelen. Je moet ook voldoen aan een aantal voorwaarden in verband met leeftijd, nationaliteit en woonplaats. Bij elke pensioenaanvraag wordt er automatisch onderzocht of je recht hebt op de inkomensgarantie voor ouderen.

Aanvullende pensioenstelsels

Het Belgische pensioensysteem heeft drie pijlers

  • De eerste pijler is het wettelijk pensioen. Deze pijler wordt gefinancierd door de verplichte bijdragen van werknemers.
  • De tweede pijler is het aanvullend pensioen dat sommige werkgevers voor hun werknemers voorzien.
  • De derde pijler wordt gefinancierd door individuele pensioenverzekeringen bij banken en verzekeringsinstellingen.

De tweede en derde pijler zijn extralegale pensioenstelsels. Ze zorgen ervoor dat je inkomsten hoger zijn tijdens het pensioen.

Werken tijdens je pensioen

Als gepensioneerde kan je nog altijd beroepsactiviteiten uitoefenen. Je moet daarvoor wel je activiteiten melden. De inkomsten mogen ook niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. Daarnaast doe je eventueel afstand van andere sociale voorwaarden. Deze voorwaarden gelden ook voor echtgenoten van gepensioneerden die een gezinspensioen ontvangen. Daarbij worden de bijverdiensten bijgeteld bij het pensioen, waardoor je belastingen moet betalen op het extra verdiende inkomen. 

Meer info bij de Federale Pensioendienst op het gratis telefoonnummer 1765 en op www.mypension.be.

Sociale dienst
Sociaal Administratief Centrum
Verlorenkost 22/1
2260 Westerlo
België
014 53 87 87
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
18:30 - 20:30
Enkel na afspraak
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
14:00 - 16:00
Enkel na afspraak
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak