Statuten jeugdraad

Goedgekeurd door de algemene vergadering van de jeugdraad op 11 december 1992 en door de gemeenteraad op 21 december 1992.

Doel

Artikel 1

De jeugdraad heeft een positieve bijdrage te leveren inzake coördinatie van de activiteiten, stimuleren van het jeugdwerk in de gemeente en initiatieven te nemen die de persoonlijke, sociale en culturele ontplooiing van de jeugd bevorderen.

Samenstelling jeugdraad

Artikel 2

De jeugdraad is samengesteld uit een algemene vergadering en een bestuur. Na de oprichting van de jeugdraad wordt voor de eventuele uitbreiding van de algemene vergadering, een erkenningscommissie (die dezelfde samenstelling heeft als de algemene vergadering) ingesteld.

Algemene vergadering

Artikel 3

De algemene vergadering is samengesteld uit stemgerechtigde leden, die alle in de gemeente woonachtig moeten zijn of deel uitmaken van een jeugdbeweging van Westerlo:

 1. de door de plaatselijke jeugdverenigingen, diensten en instellingen aangewezen afgevaardigden, die lid zijn van een organisatie die zij vertegenwoordigen. Zij kunnen zich laten vervangen door hun stemgerechtigde plaatsvervanger.
 2. de door de gemeenteraad aangeduide leden met een maximum van één lid per fractie, vertegenwoordigd in de gemeenteraad
 3. de leden die gecoöpteerd worden door de hierboven onder a) afgevaardigden. Zo kunnen door coöptatie deskundigen en belangstellenden opgenomen worden.

Alle leden van de jeugdraad zijn stemgerechtigd. leder lid mag slechts een vereniging vertegenwoordigen, met dien verstande dat elke jeugdvereniging twee afgevaardigden mag aanduiden. De jeugdraad mag, indien hij het nuttig acht, waarnemers opnemen die met raadgevend stem aan de werkzaamheden van de raad kunnen deelnemen. Ten einde de leden van de gemeenteraad bij de werkzaamheden van de jeugdraad te betrekken zullen deze leden op hun verzoek op elke algemene vergadering uitgenodigd worden en zal hun een verslag van elke vergadering toegezonden worden.

Artikel 4 Samenstelling algemene vergadering

Voor de samenstelling van de algemene vergadering gelden nog de volgende voorschriften

 1. worden op hun vraag lid van de algemene vergadering, de afgevaardigde van de verenigingen die als plaatselijke afdeling zijn aangesloten bij een streek- of landelijke organisatie of een federatie die door het rijk, gemeenschap of provincie wordt gesubsidieerd, evenals de afgevaardigde van de andere plaatselijke organisatie waarvoor een recente erkenning- of subsidiëringsbeslissing van de rijks-, gemeenschaps-. provinciale of gemeentelijke overheid reeds werd bewezen, dat zij als georganiseerde vereniging, instelling of dienst activiteiten hebben uitgeoefend, die verband houden met jeugd
 2. worden tevens lid van de algemene vergadering, de afgevaardigden van de andere plaatselijke verenigingen die door de erkenningscommissie worden erkend als zijnde representatief voor het plaatselijk jeugdwerk
 3. bovendien moet er bij de samenstelling van de algemene vergadering voor gezorgd worden dat 
  • zij representatief is voor het plaatselijk jeugdwerk, waarbij de vertegenwoordiging van de ideologische en filosofische strekkingen alsmede van de gebruikersgroeperingen zonodig door coöptatie wordt verzekerd, zodanig dat een onregelmatig overwicht wordt vermeden van één der strekkingen of van een geheel van organisaties van de gebruikers die beweren tot eenzelfde strekking te behoren
  • de stemgerechtigde leden geen politiek mandaat uitoefenen, noch als ambtenaar belast zijn met een op het niveau van de gemeente of van de voogdij-overheid toezichthoudende overheidsfunctie over jeugdaangelegenheden
 4. om een afgevaardigde te kunnen aanwijzen, moeten de plaatselijke verenigingen, instellingen of diensten ook nog aan volgende voorwaarden voldoen
  • zij moeten activiteiten uitoefenen die in overeenstemming zijn met artikel 1 van deze statuten
  • hun zetel hebben in de gemeente
  • door het indienen van hun statuten, reglementen, samenstelling van het bestuur, opgave van het aantal leden of aangeslotenen en door het indienen van een werkingsverslag over het voorbije jaar, laten blijken dat zij als georganiseerde vereniging, instelling of dienst in die periode regelmatig jeugdactiviteiten hebben uitgeoefend
 5. de coöptatie van stemgerechtigde deden, bij toepassing van artikel 3 en van artikel 4, 3a van deze statuten, kan gebeuren op grond van de bijzondere bevoegdheid van de betrokkenen ivm de jeugd, op grond van het ontbreken van een vertegenwoordiger van één of andere bevolkings- of leeftijdscategorie of van een bepaalde wijk of andere territoriale geleding van de gemeente
 6. de erkenningscommissie kan de erkenning van een vereniging, instelling of dienst intrekken wanneer deze gedurende drie opeenvolgende jaren niet meer beantwoordt aan de voorschriften van punt 4 van dit artikel

Artikel 5 Lidmaatschap van de algemene vergadering

Aan het mandaat van lid van de algemene vergadering komt een einde door:

 1. het ontslag uit de jeugdraad of uit de afvaardigende organisatie
 2. de intrekking van de opdracht door de afvaardigende organisatie
 3. het aanvaarden van een politiek mandaat of van een toezichthoudende overheidsfunctie over jeugdaangelegenheden
 4. drie opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheden op de vergaderingen van de jeugdraad, algemene vergadering of bestuur
 5. de intrekking van de erkenning van de afvaardigende organisatie door de erkenningscommissie, of door het besluit van de erkenningscommissie van de onmogelijkheid, om een afgevaardigde te kunnen aanwijzen.

Artikel 6

Als wordt vastgesteld dat aan het mandaat van een lid van de algemene vergadering een einde is gekomen, dient binnen de drie maanden in zijn vervanging te worden voorzien. Indien er geen afgevaardigde van een vereniging meer is vervalt het lidmaatschap van deze vereniging, instelling of dienst en kan het alleen weer verkregen worden na het indienen van een nieuwe aanvraag bij de voorzitter.

Een nieuwe aanvraag bij de voorzitter is ook vereist wanneer het mandaat is vervallen wegens schorsing of intrekking van de erkenning van de afvaardigende organisatie.

Bestuur

Artikel 7

Het Buro is samengesteld uit één afgevaardigde uit iedere deelgemeente, uit gecoöpteerde leden, die samen het bestuur en het dagelijks beheer van de jeugdraad voeren. Indien een bepaalde woonkern niet vertegenwoordigd is kan het buro aangevuld worden. De afgevaardigde van iedere woonkern wordt verkozen door de leden van de algemene vergadering van de betrokken woonkern, welke elk over een stem beschikken. Als woonkern worden hier beschouwd : Heultje, Oevel, Oosterwijk, Tongerlo, Voortkapel, Westerlo-centrum en Zoerle-Parwijs. Het bestuur duidt onder zijn leden een penningmeester aan. De functie van voorzitter en secretaris is onverenigbaar met deze van penningmeester. In toepassing van artikel 6§3 van het decreet van 14 juli 1991 wordt het secretariaat waargenomen door de ambtenaar van de dienst welzijnszaken, aan te duiden door het college van burgemeester en schepenen. Eén uit hoofde van zijn ambt aangewezen lid van het college van burgemeester en schepenen woont de vergaderingen van het bestuur bij. De duur van de bestuursmandaten bedraagt normaal zes jaar, behoudens hernieuwing. De bestuursmandaten die worden toegekend na de goedkeuring van deze statuten lopen tot 31 december van het jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen zijn gehouden. De verkiezing van het nieuw bestuur dient te geschieden uiterlijk binnen de zes maanden volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad.

Commissies en werkgroepen

Artikel 8

De algemene vergadering kan secties per activiteiten of per wijk alsmede studiecommissies en werkgroepen oprichten voor het onderzoeken van bepaalde aspecten van het jeugdbeleid en van het jeugdwerk.

Goedkeuring en wijziging statuten

Artikel 9

De algemene vergadering stelt de statuten en het huishoudelijk reglement van de jeugdraad vast. Het huishoudelijk reglement organiseert de werking van de algemene vergadering, van het bestuur, van de secties, studiecommissies en werkgroepen en van de erkenningscommissie, en verder alles wat niet in de statuten is bepaald. De statuten en het huishoudelijk reglement worden goedgekeurd of gewijzigd bij gewone meerderheid van stemmen op een aanwezigheid van ten minste twee derde van de stemgerechtigde leden. Het ontwerp van statuten en huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Als er op de vergadering onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt binnen de veertien dagen een buitengewone vergadering bijeengeroepen met dezelfde dagorde, waarop geldig gestemd kan worden ongeacht het aantal aanwezigen. 

Taak van de algemene vergadering

Artikel 10

De algemene vergadering beslist over de adviezen aan het gemeentebestuur, over het werkprogramma en over alle belangrijke aangelegenheden die de goede werking van de jeugdraad mogelijk maken. Zij spreekt zich uit over de rekeningen van de raad van het afgelopen boekjaar, legt het budget voor het volgend jaar vast en aanvaardt het jaarlijks werkingsverslag.

Artikel 11

De kasgelden worden bewaard door de penningmeester. Acht dagen voor de algemene vergadering zien twee commissarissen, die door de vorige algemene vergadering werden aangewezen, de kasgelden en de rekeningen na. Zij brengen aan de algemene vergadering verslag uit.

Toezicht van en verhouding tot het gemeentebestuur

Artikel 12

Jaarlijks legt de jeugdraad een afrekening over het voorbije werkjaar en een begroting voor het komende werkjaar ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen voor.

Artikel 13

De erkenning van de jeugdraad houdt in dat het gemeentebestuur

 1. een werkingstoelage verleent aan de jeugdraad
 2. een vergaderlokaal ter beschikking stelt
 3. overeenkomstig artikel 6§3 van het decreet van 24 juli 1991 administratieve hulp biedt, inzonderheid voor het secretariaatswerk
 4. advies vraagt aan de jeugdraad inzake principiële, materiële en financiële hulp aan de jeugdverenigingen
 5. binnen een aanvaardbare termijn (voor de algemene vergadering) een gemotiveerd antwoord geeft, wanneer de jeugdraad informatie of een advies vraagt
 6. de jeugdraad laat deelnemen aan het beheer van de gemeentelijke infrastructuur voor de jeugd overeenkomstig de ter zake geldende wetgeving
 7. de nieuwe jeugdraad zal al de verplichtingen, rechten en het bestuur overnemen van de thans bestaande jeugdraad

Verhouding met andere gemeentelijke adviesraden

Artikel 14

De jeugdraad zal een afgevaardigde van elke andere erkende gemeentelijke adviesraad als waarnemer opnemen in de algemene vergadering.

Artikel 15

Overeenkomstig artikel 4 van het decreet van 14 juli 1991 zal er geregeld gezamenlijk overleg gepleegd worden tussen de erkende gemeentelijke adviestaken en zullen de verslagen onderling uitgewisseld worden. 

Contact

Jeugddienst
Sportpark De Beeltjens
Kasteelpark 6
2260 Westerlo
België
014 53 92 07
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
Warning 15 augustus gesloten